Legal education in the preparation оf law-making specialist
PDF (Українська)

Keywords

people, culture, education, right, law, law-making, legal education

How to Cite

Simakova, N. (2018). Legal education in the preparation оf law-making specialist. Multiversum. Philosophical Almanac, (3-4), 202-214. Retrieved from http://multiversum.com.ua/index.php/journal/article/view/23

Abstract

The process of law-making is a problem in any area, the solution is only possible for specialists who have the appropriate education, the level of general and legal culture, the required social experience. A person who does not have the proper legal education would be hardly capable to isolate, formulate, and even more so – to substantiate the necessity of one or another legal norm. Specialists must deal with creation of laws; society must ensure their legal training, first of all, through the provision of high-quality legal education. In this context, it would be advisable to analyze the role and place of legal education (enlightenment) of the educational community as a powerful source and controller of legal transformations in the educational space of our country. The author believes that it is important to overcome formalism and randomness in conducting law-education activities among the educational community, to fill them with the actual content, to show the ways of application of legal knowledge. Particularly relevant is the implementation of legal education in non-humanitarian and non-legal educational institutions, where the educational process is focused on professional training, but educational disciplines of the law-oriented direction are optional (as a rule, at the students choice). The effectiveness of legal education in educational institutions largely depends on the preparedness of teachers to this type of activity. In this regard, the training of teaching staff should be accompanied by providing them with the necessary knowledge, methods and techniques for conducting legal education. Legal education, in its various forms, contributes to the formation and updating of legal knowledge, develops the legal competence and legal culture of the educational community, allows its subjects formulate proposals professionally for the improvement of the educational field in our state.

PDF (Українська)

References

1. Vysotsʹka L.V. Pravova osvita v sotsiokulʹturnomu prostori hromady // Pedahohichni nauky: teoriya, istoriya, innovatsiyni tekhnolohiyi. – 2015. – № 8. – S. 273–283.
2. Zinʹko I.YU. Pravova osvita yak element formuvannya profesiynoyi kompetentnosti maybutnikh pedahohiv // Naukovi zapysky Vinnytsʹkoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhayla Kotsyubynsʹkoho. Seriya: Pedahohika i psykholohiya. – 2015. – Vyp. 43. – S. 222–225.
3. Odariy V.V. Pravova kulʹtura profesiynoyi diyalʹnosti pedahoha yak pedahohichna problema // Nasha shkola. – 2002. – № 5. – S.11–13.
4. Kyslytsʹka YU. Problemy formuvannya pravosvidomosti vchyteliv v systemi yikh profesiynoyi pidhotovky v suchasniy Ukrayini // Visnyk Instytutu rozvytku dytyny. Ser.: Filosofiya, pedahohika, psykholohiya. – 2014. – Vyp. 34. – S. 23–30.
5. Bolonyna S.V. Nauchno-metodycheskye osnovy prepodavanyya pravovykh dystsyplyn v neyurydycheskykh vuzakh: avtoref. dyss. na soyskanye nauchnoy stepeny kand. ped. nauk. – Moskva, 2000. – 25 s.
6. Sokolova S.V. Profesiyna mobilʹnistʹ yak skladova pravovoyi kulʹtury maybutnikh inzheneriv-pedahohiv // Pedahohika vyshchoyi ta serednʹoyi shkoly. – 2017. – Vyp. 1. – S. 75–85.
7. Andrusyshyn B.I. Novitni metodyky vykladannya u pravnychiy shkoli yak zasib vdoskonalennya pravovoyi osvity // Naukovyy chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. Seriya 18 : Ekonomika i pravo. – 2013. – Vyp. 22. – S. 104–115.
8. Andrusyshyn B.I. Kadry dlya osvitnʹoyi haluzi: problemy pidhotovky // Naukovyy chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. Seriya № 18: Ekonomika i pravo. zb. nauk. pratsʹ. – K.: Vyd-vo NPU im. M.P. Drahomanova, 2005. – Vyp. 2. – S. 96–105.
9. Romanova I.A. Kompetentnisnyy pidkhid do pravovoyi pidhotovky studentiv // Pedahohika ta psykholohiya. – 2008. – Vyp. 33. – S. 26–35.
10. Kanarova O.V. Formuvannya pravovoyi kompetentnosti maybutnikh pedahohichnykh pratsivnykiv doshkilʹnoho navchalʹnoho zakladu // Pedahohika formuvannya tvorchoyi osobystosti u vyshchiy i zahalʹnoosvitniy shkolakh. – 2015. – Vyp. 45. – S. 111–116.
11. Ivaniy O. Formuvannya pravovoyi kompetentnosti maybutnikh uchyteliv u protsesi profesiynoyi pidhotovky // Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelya. – 2013. – № 7. – S. 162–167.
12. Popadych O.O. Metodyky formuvannya pravovykh znanʹ maybutnikh mahistriv pedahohiky, vykladachiv vyshchoyi shkoly pid chas navchannya u vyshchomu navchalʹnomu zakladi // Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Seriya: Pedahohika. Sotsialʹna robota. – 2016. – Vyp. 2. – S. 189–192.
13. Tkachova N.O. Pedahohichni osnovy formuvannya pravosvidomosti uchniv u zakladakh profesiyno-tekhnichnoyi osvity: dys. na zdobuttya nauk. stupenya d-ra ped. nauk: 13.00.04. – Kyyiv, 2002. – 565 s.
14. Ryabovol L.T. Meta ta zavdannya shkilʹnoyi pravovoyi osvity: ponyattya, sutnistʹ, struktura // Zbirnyk naukovykh pratsʹ Khmelʹnytsʹkoho instytutu sotsialʹnykh tekhnolohiy Universytetu «Ukrayina». – 2011. – № 4. – S. 144–148.