The main features and contradictions of the development of ukrainian education in the soviet period
PDF (Українська)

Keywords

person, education, culture, educational system, Soviet system of education, ideolohizovanist, militarization, denationalization, centralization

How to Cite

Yakymchuk, O. (2018). The main features and contradictions of the development of ukrainian education in the soviet period. Multiversum. Philosophical Almanac, (3-4), 188-201. Retrieved from http://multiversum.com.ua/index.php/journal/article/view/22

Abstract

Today Ukrainian national system of education is still under the high pressure of the residual ideological and practical features of former Soviet education. The latter one was excessively centralized, ideologiсal, denationalized, and militarized. It should be noted that the excessive centralization of education had negative manifestations in the USSR, namely, the lack of flexibility concerning the satisfaction of social needs in specialists of a certain profile and the delayed introduction of innovations in the educational sphere. The article is devoted to the analysis of problems related to the question how mentioned above contradictions affect the modern development of Ukrainian education. An analysis of Ukrainian education has resulted, that the educational process was under the strong ideological pressure in Soviet times. Educational management system was based on a rigid, centralized and bureaucratized hierarchy, which in turn led to the denationalization of the educational process in the republics of the former USSR. Attention is drawn to the denationalization of education, which led to the spiritual destruction of the Ukrainian people, «the erosion of its cultural and historical memory, formed a complex of linguistic and ethno-national inferiority”. The author concludes that there is a need to avoid problems which the rudimentary Ukrainian system of education inherited from the previous one. Ukrainian education was under the full reign of centralized ideology of the Soviet period, which was based on the militarization and denationalization of social consciousness. This fact should be taken into account when developing the principles and guidelines of the newest and modern national education system. Further analysis will be concentrated on the issues such as how modern Ukrainian education would get rid of the controversial Soviet heritage and wouldn’t repeat the corresponding mistakes.

PDF (Українська)

References

1. Antolohyya po ystoryy pedahohyky v Rossyy (pervaya polovyna KHKH v.): ucheb. posobye dlya stud. ped. ucheb. zavedenyy. – M.: Yzd. tsentr «Akademyya», 2000. – 384 s.
2. Berezivsʹka L.D. Reformuvannya shkilʹnoyi osvity v Ukrayini u KHKH stolitti. – K.: Bohdanova A.M., 2008. – 406 s.
3. Bilyk A. Vyshcha viysʹkova ta tsyvilʹna osvita v Ukrayini u peredvoyenni ta pershi povoyenni roky // Voyenna istoriya. – 2011. – № 3. – S. 62–67.
4. Brekhunetsʹ N.S. Polityzatsiya navchalʹno-vykhovnoho protsesu v zakladakh osvity Ukrayiny 50–80-kh rokiv XX st.: do istoriohrafiyi problemy // Naukovi zapysky [Vinnytsʹkoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhayla Kotsyubynsʹkoho]. Seriya: Istoriya. – 2004. – Vyp. 8. – S. 52–57.
5. Buchyn M.A. Osoblyvosti ta tendentsiyi militaryzatsiyi/demilitaryzatsiyi suchasnoho svitu v konteksti ahresyvnoyi zovnishnʹoyi polityky Rosiyi // Visnyk Dnipropetrovsʹkoho universytetu. Seriya: Filosofiya. Sotsiolohiya. Politolohiya. – 2015. – № 5. – S. 37–45.
6. Vyshcha shkola Ukrayinsʹkoyi RSR za 50 rokiv: u dvokh chastynakh (1917–1967 rr.). CH. 2: (1945–1967). – K.: Vyd-vo Kyyiv. un-tu, 1968. – 540 s.
7. Hayevsʹka L.A. Upravlinnya osvitoyu: novi priorytety // Problemy ta perspektyvy vkhodzhennya Ukrayiny v yevropeysʹkyy intelektualʹnyy prostir: osvitni aspekty: zb. nauk.-ekspertnykh materialiv. – K.: NISD, 2009. – S. 73–79.
8. Dem᾽yanenko V.M. Militaryzatsiya suspilʹnoyi svidomosti v SRSR // Literatura ta kulʹtura Polissya. – 2016. – Vyp. 83. – S. 117–128.
9. Dmytrenko N.M. Polityka denatsionalizatsiyi kulʹturnoho zhyttya v Ukrayini: mistsevi muzeyi pivnichnoho livoberezhzhya – spivuchasnyk chy zhertva? (kinetsʹ 20-kh – 30-ti roky KHKH st.) // Sivershchyna v istoriyi Ukrayiny. Zbirnyk naukovykh pratsʹ. – K.-Hlukhiv, 2010. – Vypusk 3. – S. 336–342.
10. Lavrut O.O. Ukrayinsʹka shkola Donbasu radyansʹkoho periodu: suchasna istoriohrafiya problemy // Chornomorsʹkyy litopys. – 2011. – Vyp. 3. – S. 109–116.
11. Levit D.A. Denatsionalizatsiya ta «militaryzatsiya» kulʹturnoho prostoru universytetiv yak oznaka yikh zhyttyediyalʹnosti u totalitarnomu suspilʹstvi // Naukovyy chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. Seriya 18: Ekonomika i pravo. – 2013. – Vyp. 22. – S. 183–189.
12. Ohnevʺyuk V.O. Osvita v systemi tsinnostey staloho lyudsʹkoho rozvytku. – K.: Znannya Ukrayiny, 2003. – 450 s.
13. Okolovych O.V. Orhanizatsiyno-zmistovi aspekty pidhotovky vchyteliv inozemnykh mov u pedahohichnykh instytutakh Ukrayiny (1950–1960 rr.) // Naukovi zapysky Vinnytsʹkoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhayla Kotsyubynsʹkoho. Seriya: Pedahohika i psykholohiya. – 2013. – Vyp. 39. – S. 293–297.
14. Pantyuk M. Ideolohizatsiya zmistu vyshchoyi istorychnoyi osvity v Ukrayini u 60–70-kh rokakh KHKH st. // Molodʹ i rynok. – 2016. – № 6. – S. 13–17.
15. Parakhina M.B. Osoblyvosti rusyfikatsiyi v URSR u druhiy polovyni 1950 – pershiy polovyni 1960 kh rr. (z istoriyi movnoyi problemy) // Ukrayinsʹkyy istorychnyy zhurnal. – 2014. – № 4. – S. 128–146.
16. Serhiychuk O. Movna sytuatsiya u vyshchykh navchalʹnykh zakladakh Ukrayiny (1955–1965) // Etnichna istoriya narodiv Yevropy. – 2000. – Vyp. 6. – S. 4–7.
17. Tevikova O. Rusyfikatorsʹka polityka radyansʹkoyi vlady v haluzi osvity v roky tymchasovoyi liberalizatsiyi totalitarnoyi systemy // Aktualʹni problemy vitchyznyanoyi ta vsesvitnʹoyi istoriyi: Naukovi zapysky Rivnensʹkoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu: zbirnyk naukovykh pratsʹ. – Rivne: RDHU, 2008. – Vypusk 13. – S. 84–89.
18. Ukrayina: druha polovyna KHKH stolittya: narysy istoriyi. – K.: Lybidʹ, 1997. – 350 s.