Випуск 74

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 74. – К., 2008.

З М І С Т

Любивий Я.В.
доктор філос. наук, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ 3

Усик А.В.
кандидат філос. наук, науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
БІЛЯ ВИТОКІВ КИТАЙСЬКОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ: СОЦІАЛЬНА ЕТИКА КОНФУЦІЯ 15

Михайлов В.С.
доктор екон. наук, директор Науково-дослідного інституту статистики
ФІЛОСОФІЯ ДАОСИЗМУ: ОНТОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ТА СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА 28

Сусак П.Д., Терешкун О.Ф.
кандидат філос. наук, завідувач відділу Прикарпатського національного ун-ту імені В.Стефаника; кандидат політ. наук, доцент Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника
ПРОБЛЕМА СВОБОДИ І СПРАВЕДЛИВОСТІ: СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ДОСВІД ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ 46

Помніков О.І.
викладач Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
РОЗВИТОК ІДЕЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ ПРОТОФІЛОСОФІЇ 60

Шевченко С.Л.
аспірант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ПРОБЛЕМА ОСМИСЛЕННЯ ІСТИННОСТІ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ (“ЕКЗИСТЕНЦІЇ”) ЯК “ТАЇНИ” В “НЕОСОКРАТИЗМІ” Г.МАРСЕЛЯ 75

Богуславська Ю.С.
старший викладач Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
КРИТИКА УТОПІЗМУ В ПРАЦЯХ К.МАРКСА, Ф.ЕНГЕЛЬСА І В.І. ЛЕНІНА 88

Cупрун А.Г.
кандидат філос. наук, доцент Національного аграрного університету
ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОЇ ТРАДИЦІЇ 94

Галушко М.М.
старший викладач НТУУ “КПІ”
НАСЛІДКИ ТЕМАТИЗАЦІЇ ПОВСЯКДЕННОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ 104

Культенко В.П.
доцент Національного аграрного університету
КУЛЬТУРНІ ПІДСТАВИ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ. КОРЕЛЯЦІЯ КУЛЬТУРНОГО ТА ПОЛІТИЧНОГО У СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНОМУ ВИМІРІ 113

Рожкова Ю.А.
здобувачка Київського університету туризму, економіки і права
ПЕРВІСНІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ОСОБИСТОСТІІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 122

Задубняк Ю.А.
аспірантка Національного авіаційного університету
НОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІЧНОГО В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 134

Сидоренко С.В.
кандидат філос. наук, асистент Запорізької державної інженерної академії
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ СУПЕРЕЧНОСТІ 144

Михайлович В.А.
здобувач Національного аграрного університету
ОСВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В СИТУАЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 151

Згінник Г.Л.
аспірант Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
ПРАКТИКИ ЗВІЛЬНЕННЯ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 160

Ломачинська І.М.
кандидат філос. наук, докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
РОЛЬ ЖІНКИ В ДУХОВНОМУ ЛІДЕРСТВІ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ 172

Білик С.М.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
АНТРОПОЛОГІЧНІ ІДЕЇ В РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКИХ ТВОРАХ АНТИЧНОСТІ ТА РАННЬОГО ХРИСТИЯНСТВА (ДО ПЕРІОДУ ТВОРЧОСТІ ГРИГОРІЯ БОГОСЛОВА І КАППАДОКІЙСЬКОГО ГУРТКА) 184

Баханов А.К.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ ІНОКЕНТІЯ БОРИСОВА В ОЦІНКАХ ДОСЛІДНИКІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. 200

Недзельський К.К.
кандидат філос. наук, доцент Херсонського державного університету
ІНТЕЛЕКТУАЛІСТСЬКЕ ВИТЛУМАЧЕННЯ НОВОЗАВІТНЬОЇ МОРАЛЬНОЇ ВИМОГИ ЛЮБИТИ ВОРОГІВ СВОЇХ (УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОТВОРЧИЙ КОНТЕКСТ) 209

Шугаєва Л.М.
доктор філос. наук, Рівненський державний гуманітарний університет
ПРАВОСЛАВНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ: МАЛЬОВАНЦІ 220

Павлова О.Ю.
кандидат філос. наук, доцент Національного аграрного університету
“ЕСТЕТИЧНИЙ ДОСВІД” У СТРУКТУРІ СУМІЖНИХ ПОНЯТЬ 226

Шевель І.П.
кандидат соц. наук, Київський національний університет культури і мистецтв
СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОРТРЕТА ПІДПРИЄМЦЯ 235

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.