Випуск 68

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 68. – К., 2008.

З М І С Т

Кірюхін Д.І.
кандидат філос. наук, докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ТЕОРІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: АВТОНОМНИЙ ІНДИВІД У ФІЛОСОФІЇ КАНТА І ГЕГЕЛЯ 3

Даниленко О.О.
здобувач Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
КОНЦЕПТ “РОЗРИВУ” ЯК КОНСТИТУТИВ ІСТОРИЧНОГО АПРІОРІ ТА ЕКЗЕҐЕЗА ІДЕНТИЧНОСТІ У М.ФУКО 15

Комісар Л.П.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЯК СЕМІОТИКА, ОРІЄНТОВАНА НА КОД (АНАЛІЗ КОМУНІКАТИВНО-СЕМІОТИЧНОЇ ТЕОРІЇ УМБЕРТО ЕКО) 26

Жарких В.Ю.
кандидат філос. наук, доцент Одеського національного політехнічного університету
ІДЕЇ ПЛЮРАЛІЗМУ У ФІЛОСОФІЇ Ф.К.С. ШИЛЛЕРА 38

Бортнік Р.О.
аспірант Національного університету “Києво-Могилянська академія”
ПОЛІТИЧНА ТЕОРІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ДЖОНА ЛОККА: ПРОБЛЕМА КОГЕРЕНТНОСТІ 49

Кіктенко В.О.
кандидат іст. наук, старший науковий співробітник Інституту сходознавства ім. А.Кримського НАН України
СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ В ОРГАНІЗМІЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ ДЖОЗЕФА НІДЕМА 64

Височанський Р.Р.
аспірант Львівського національного університету імені Івана Франка
ЗАСВОЄННЯ ДИСКУРСУ ЯК ФОРМИ ЗНАННЯ: РОЗБІЖНІСТЬ МІЖ М.ФУКО ТА Е.САЇДОМ 77

Чорноморець Ю.П.
кандидат філос. наук, доцент Національного університету ДПС України
ІНТЕЛЕКТУАЛІСТИЧНИЙ ХАРАКТЕР МІСТИЧНОЇ ТЕОГНОСІЇ У ТВОРЧОСТІ МАКСИМА СПОВІДНИКА 92

Степанов В.В.
аспірант СДПУ, м.Слов’янськ
ФЕНОМЕН АВТОРСТВА У ДИСКУРСІ НІМЕЦЬКОЇ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ МІСТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ МЕХТІЛЬДИ МАГДЕБУРЗЬКОЇ) 102

Макаров З.Ю.
викладач Вінницького національного технічного університету
РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО ВИПАДКОВІСТЬ У СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ ТА НАУЦІ 114

Соколов Л.А.
старший викладач Вінницького державного педагогічного університету
НАУКА І МІФОЛОГІЯ: НЕМИНУЧІСТЬ ДИВЕРГЕНЦІЇ 127

Осокін М.В.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СТАН ІДЕОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ ЗА УМОВ ФОРМУВАННЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА 137

Зглінська Н.Л.
аспірантка Одеського національного політехнічного університету
ЗМІНА ПАРАДИГМ У НАУКОВОМУ ПІЗНАННІ 147

Держко І.З.
кандидат філос. наук, доцент Львівського національного медичного університету
МЕТАФІЗИЧНЕ ЗНАННЯ У ТРАНСФОРМАЦІЯХ ЕПОХ 155

Свириденко Д.Б.
аспірант Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Григорія Сковороди
ФЕНОМЕН ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У ШИРОКОМУ РОЗУМІННІ ТА ЙОГО ОБ’ЄКТИВАЦІЇ 164

Петровський П.М.
кандидат філос. наук, докторант Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
ФІЛОСОФСЬКА МЕТОДОЛОГІЯ І ПРОБЛЕМИ ПРОДУКУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІЙСНОСТІ 174

Костюк Л.Б.
старший викладач Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Я. Франка
ПРОБЛЕМА МЕТОДОЛОГІЇ ІСТОРИКО-ТИПОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТНІЧНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ 184

Стець В.І.
старший викладач Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка
ОСОБЛИВОСТІ РЕКРУТУВАННЯ СУЧАСНОЇ ЕЛІТИ 195

Рожкова Ю.А.
здобувачка Київського університету туризму, економіки і права
ПРОЯВИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК СИСТЕМА КООРДИНАТ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 203

Смеричанський О.В.
аспірант Національного авіаційного університету
НЕ ЕМПІРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ІСТИНИ У МАТЕМАТИЧНОМУ ПІЗНАННІ 214

Герчанівська П.Е.
кандидат філос. наук, доцент Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”
СУБ’ЄКТ-ОБ’ЄКТНІ ВІДНОСИНИ У КОНТЕКСТІ СИСТЕМНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ НАРОДНОЇ САКРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 224

Грива О.А.
кандидат пед. наук, доцент Кримського гуманітарного факультету Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова
ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТІ МОЛОДІ У ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ ПАРАДИГМІ 234

Сапожнік Гаді
здобувач КУТЕП
ПІДПРИЄМНИЦЬКА ЕТИКА: ЦІННІСНИЙ АСПЕКТ 244

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.