Випуск 65

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 65. – К., 2007.

З М І С Т

Лях В.В.
доктор філос. наук, професор, завідувач відділу Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО І НОВІ ВИМІРИ СВОБОДИ 3

Шамрай В.В.
кандидат філос. наук, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ І СУСПІЛЬНА ДІЙСНІСТЬ 26

Климова О.В.
кандидат філос. наук, докторант Дніпродзержинського державного технічного університету
ІДЕНТИЧНІСТЬ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ І ІНТЕЛІГЕНТНОСТІ 39

Галаган Л.М.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДІЛУ ВЛАДИ ЗА РІЗНИХ ФОРМ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ 50

Козловець М.А.
кандидат філос. наук, докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ 61

Бурий І.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
НАЦІЯ ЯК ПРЕДМЕТ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 83

Хилько М.І.
доктор філос. наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ МІФ: СПРОБИ ОСМИСЛЕННЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 93

Даниленко Ю.В.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
МАСОВІЗАЦІЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА І СУЧАСНА МІФОЛОГІЯ: ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВПЛИВУ 104

Даниленко О.О.
здобувач Інституту філософії НАН України імені Г.С. Сковороди
НАРАТИВ ЯК СПОСІБ АКТУАЛІЗАЦІЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 113

Спинка Л.А.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
РОЛЬ ДИСКУРСУ ЯК МЕХАНІЗМУ КОМУНІКАТИВНОЇ ТЕОРІЇ У МІЖНАРОДНИХ ВЗАЄМОДІЯХ 123

Фур’єр І.А.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПОСТНЕКЛАСИЧНИЙ НАУКОВИЙ ДИСКУРС: ЄДНІСТЬ ЗНАННЯ ТА КОМУНІКАЦІЇ 134

Адаменко С.Г.
аспірант Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
РЕЦЕПЦІЯ ІДЕЙ ПОЗИТИВІЗМУ У ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. 145

Власова Н.В.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ВОЛ. СОЛОВЙОВ І ТРАДИЦІЇ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ 152

Жарких В.Ю.
кандидат філос. наук, доцент Одеського національного політехнічного університету
Ф.К.С. ШИЛЛЕР ПРО ПЕРЕПЛЕТЕННЯ ОСОБИСТОГО І СУСПІЛЬНОГО В ПРАГМАТИЦІ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ 161

Коперсак К.В.
аспірантка Національного технічного університету України “КПІ”
КРОС-КУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ФОРМА РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 175

Хилько В.Г.
здобувач Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова
ЕКОЛОГІЧНІ ЗНАННЯ ЯК БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ СИСТЕМИ ОСВІТИ 182

Науменко Г.Г.
здобувач Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова
ЕКОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ВИХІДНИЙ ПРИНЦИП ЗАЛУЧЕННЯ ДО ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ 194

Андрущенко Т.І.
кандидат філос. наук, доцент Національної музичної академії України
ФІЛОСОФІЯ МИСТЕЦТВА ТА МИСТЕЦЬКА ПРАКТИКА В ДОБУ ПРОСВІТНИЦТВА І СУЧАСНІСТЬ 203

Тургенєва О.Ю.
аспірантка Національного технічного університету України “КПІ”
ЕСТЕТИЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ПРОТЕСТУ В ДОБУ ПОСТМОДЕРНУ 217

Домнич І.В.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
КУЛЬТУРНИЙ ДЕТЕРМІНІЗМ ПІЗНАВАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ІНТЕРПРЕТАТИВНОЇ СОЦІОЛОГІЇ 224

Ніколова Н.І.
викладач Національного технічного університету України “КПІ”
СЕМІОТИЧНА СТРУКТУРА СИМВОЛІЧНОГО ТЕКСТУ 232

Рубан О.В.
пошукувач Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
СТАНОВЛЕННЯ ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНИХ РОЛЕЙ 244

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.