Випуск 53

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 53. – К., 2006.

З М І С Т

Мінаков М.А.
кандидат філос. наук, викладач Національного університету “Києво-Могилянська Академія”
ПРОБЛЕМА ДОСВІДУ В ФІЛОСОФІЇ Ґ.В.Ф. ГЕГЕЛЯ 3

Прокопов Д.Є.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ФЕНОМЕН ХИБИ В МЕЖАХ АНАЛІЗУ ВЗАЄМОДІЇ РОЗУМУ Й БУТТЯ У ФІЛОСОФІЇ НОВОГО ЧАСУ 19

Рубанець О.М.
м. Київ
ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗМІНИ В ПОСТНЕКЛАСИЧНІЙ НАУЦІ 30

Вдовиченко Г.В.
кандидат філос. наук, асистент Київського національного університет імені Тараса Шевченка
АКАДЕМІК В.ЮРИНЕЦЬ ЯК ДОСЛІДНИК ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ. 43

Петрушов В.М.
кандидат філос. наук, доцент Української державної академії залізничного транспорту, м. Харків
АНТИЧНИЙ СКЕПТИЦИЗМ ЯК ВИСХІДНА ФОРМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО АДОГМАТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 56

Жиртуєва Н.С.
кандидат філос. наук, Херсонський морський інститут
ПРАКТИКА ЗНИЩЕННЯ “Я-ЕГО” У ЗАХІДНИХ ТА СХІДНИХ МІСТИЧНИХ УЧЕННЯХ ПРО ПРОСВІТЛЕННЯ 65

Бондар С.В.
докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
РОЛЬ БОГОРОДИЦІ У СВІТОВІЙ І ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРІЇ (ЗА УЯВЛЕННЯМИ РУСЬКИХ КНИЖНИКІВ ХІ–ХІV СТ.) 75

Неня Г.О.
старший викладач Слов’янського державного педагогічного університету
ІСИХАЗМ ЯК СПЕЦИФІЧНА ПРАВОСЛАВНА СВІТОГЛЯДНО БОГОСЛОВСЬКА КОНЦЕПЦІЯ МІСТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ ХРИСТИЯНСТВА 88

Драч М.І.
здобувач Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД 98

Гадяцький В.І.
докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ПОМАРАНЧЕВИЙ ФЕНОМЕН: СКЛАДОВІ УСПІХУ І ПРОБЛЕМА ПОДОЛАННЯ ТОТАЛІТАРИЗМY 111

Ліпін М.В.
аспірант КНТЕУ
ІДЕАЛ ТА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ 127

Сторіжко О.Й.
старший викладач КНУБА
СОЦІАЛЬНЕ У КОНТЕКСТІ СПІЛКУВАННЯ 135

Чантурія А.В.
старший викладач Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
СЕМІОТИЧНІ ВИМІРИ ІСТОРІЇ 142

Мартинов Р.С.
аспірант СДПУ
ТЕХНОКРАТИЧНА СВІДОМІСТЬ В ІДЕОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ 154

Сторожук Д.Ю.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
РОЗВ’ЯЗАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КОНФЛІКТУ У СУЧАСНІЙ ПІВНІЧНІЙ ІРЛАНДІЇ: АЛЬТЕРНАТИВИ ВИРІШЕННЯ, ЦІЛІ, ЗАСОБИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ 163

Богуславська Ю.С.
аспірантка Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
ФІЗІОЛОГІЧНІ, ПСИХОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ УТОПІЧНОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕРЕДБАЧЕННЯ 173

Горовий В.М.
кандидат філос. наук, м. Київ
ПЕРСПЕКТИВИ НАСИЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ 186

Гвоздяк В.М.
кандидат філос. наук, доцент Ужгородського національного університету
БІОЛОГІЧНЕ ПІЗНАННЯ В АСПЕКТІ МОЖЛИВОСТЕЙ ЙОГО МАТЕМАТИЗАЦІЇ 197

Швирков О.І.
здобувач Сумського державного університету
ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНА ШТУЧНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ 205

Ананьїн В.О.
доктор філос. наук, завідуючий кафедрою Військового інституту телекомунікацій і інформатизації Національного технічного університету України “КПІ”
СИЛОВІ СТРУКТУРИ І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН 215

Пучков О.О.
старший викладач Військового інституту телекомунікацій та інформатизації НТУУ “КПІ”
БЕЗПЕКА ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ 223

Максюта М.Є.
доктор філос. наук, професор Національного аграрного університету
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ І ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФІЇ У ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ 235

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.