Випуск 39

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 39. – К., 2004.

З М І С Т

Коротіч Г.В.
кандидат філос. наук, старший викладач Приазовського державного технічного університету, м. Маріуполь
ДО ПИТАННЯ ПРО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОСНОВНИХ ІДЕЙ У ТВОРЧОСТІ Ф.НІЦШЕ 3

Колоярцев В.А.
аспірант Національного університету “Києво-Могилянська Академія”
ПОНЯТТЯ САМОСТІ У М.ГАЙДЕҐҐЕРА І П.РІКЬОРА 16

Творіна О.Л.
старший викладач Слов’янського державного педагогічного університету
БУТТЯ ЛЮДИНИ В МОВІ 26

Кіктенко В.О.
кандидат іст. наук, старший науковий співробітник Інституту сходознавства ім. А.Кримського НАН України
ДЖОЗЕФ НІДЕМ ПРО ОСНОВНІ ФІЛОСОФСЬКІ ШКОЛИ ТРАДИЦІЙНОГО КИТАЮ 35

Копилов В.О.
кандидат філос. наук, професор ХАІ, декан Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
ЦЕРКВА–ЗНАННЯ–ВЛАДА: ГЕНЕЗИС НОВИХ ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІУМУ В ЕПОХУ КИЇВСЬКОЇ РУСІ 47

Бежнар Г.П.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ХУДОЖНЬО-ФІЛОСОФСЬКА СПАДЩИНА В.К. ВИННИЧЕНКА: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ 58

Новіков Б.В.
доктор філос. наук, професор, декан факультету соціології НТУУ “КПІ”
ГЕНІЙ – ЦЕ НОРМАЛЬНА ЛЮДИНА, ВСІ ІНШІ – ВІДХИЛЕННЯ ВІД НОРМИ 72

Дрожжина С.В.
старший викладач Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського
КУЛЬТУРНІ НОРМИ ЯК РЕГУЛЯТОР СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 80

Кутняк І.М.
старший викладач Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка
ЦІННІСНО-СМИСЛОВІ ІНТЕНЦІЇ СВІДОМОСТІ В УНІВЕРСУМІ ОСОБИСТІСНОГО БУТТЯ 86

Зражевський С.Ф.
здобувач ЧДТУ
СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ: ЗМІСТОВНО-ЦІННІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ
97

Мигаль Ю.С.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ 106

Левкулич В.В.
аспірант УжНУ
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ ТА ПРАВОВИЙ ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ “РІВНІСТЬ” 116

Колотілова Н.А.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету
ПОНЯТТЯ ПРАКТИЧНОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ 131

Ященко І.В.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПРОБЛЕМА МОТИВАЦІЇ В ГУМАНІТАРНИХ НАУКАХ ХХ СТ. 141

Голець О.Я.
м. Київ
СУБ’ЄКТ РЕЛІГІЙНОЇ СВІДОМОСТІ: ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 158

Коваль О.А.
консультант із соціально-політичних питань Центру соціологічних та політичних досліджень і технологій “СОЦІОПОЛІС”
МАНІПУЛЮВАННЯ СВІДОМІСТЮ У СФЕРІ РЕЛІГІЙНО-ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН ЯК ТЕОРЕТИЧНА І ПРАКТИЧНА ПРОБЛЕМА 171

Дудко Л.А.
здобувач Інституту соціології НАН України
РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СТАНОВЛЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ 182

Дорогань С.О.
аспірант Інституту вищої освіти АПН України
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА У ФОРМУВАННІ СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 195

Крилова С.А.
кандидат філос. наук, доцент Академії муніципального управління, м. Київ
СТАТЬ І ЛЮБОВ: ВІД ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ДО ГЕНДЕРНОГО ПАРТНЕРСТВА 206

Копа В.М.
старший викладач Одеської Національної академії харчових технологій
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ІДЕАЛУ ЗДОРОВ’Я 216

Ющенко Ю.П.
аспірантка Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава)
ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “НОРМА” ЯК НАЙВАЖЛИВІШОЇ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ 229

Чечель Н.П.
кандидат мистецтвознавства, докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
АНТРОПОЛОГІЧНА ПЕРСПЕКТИВА НАРОДНО-МІСТЕРІАЛЬНОГО ТЕАТРУ В УКРАЇНІ 238

Чигрин В.О.
кандидат іст. наук, докторант інституту соціології НАН України
ЖИТТЄВІ ПЛАНИ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ ТА ПРОБЛЕМА МІГРАЦІЙ 247

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.