Философия - это один из источников развития человеческого знания

Випуск 37

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 37. – К., 2003.

З М І С Т

Панич О.О.
кандидат філол. наук, завідувач кафедри Донецького національного університету
ЕПІСТЕМОЛОГІЯ РАННЬОГО Х’ЮМА: РОЗВИТОК АГНОСТИЧИХ МОТИВІВ 3

Райда К.Ю.
доктор філос. наук, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
М.МЕРЛО-ПОНТІ. СПРОБА ГНОСЕОЛОГІЧНОГО ТА ОНТОЛОГІЧНОГО КОМПРОМІСУ У ВИЗНАЧЕННІ ПОНЯТТЯ СВОБОДИ 18

Залужна А.Є.
кандидат філос. наук, доцент УДУВГП
НІЦШЕАНСЬКА ІДЕЯ “НАДЛЮДИНИ” В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ 20–30-Х РОКІВ ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ ЛІТЕРАТУРНО-ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ПРАЦЬ М.ХВИЛЬОВОГО) 26

Марченко О.В.
кандидат філос. наук, доцент Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького
ДУХОВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ ЯК ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ І РЕФОРМАЦІЇ 36

Луцький І.М.
академік, ректор Івано-Франківського інституту права, економіки і будівництва
ІДЕЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ДЕРЖАВИ У ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ АНТИЧНОЇ ГРЕЦІЇ 45

Булгаков В.В.
главный редактор журнала “Архэ” (г. Минск, Беларусь)
К ВОПРОСУ ОБ ИДЕЙНОЙ ЭВОЛЮЦИИ ПОЛЬСКОГО И РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА ХІХ СТ. 55

Пасько Я.І.
Донецька державна академія управління
ТЕОРЕТИЧНІ ВИТОКИ ТА ІСТОРИЧНЕ ВТІЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ У ВИМІРАХ СВОБОДИ ТА КЛІЄНТЕЛИ 71

Білокобильський О.В.
кандидат філос. наук, Донецький державний інститут штучного інтелекту
“ПРОЕКТ МОДЕРНУ” – МЕТАФІЗИЧНИЙ ПРОЕКТ? 84

Павлов В.І.
кандидат філос. наук, Донбаська державна машинобудівна академія
ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ АНАЛІЗ КАТЕГОРІЙ “ВЛАДА” І “ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ” 95

Толмачова М.В.
асистент Донецького державного університету ім. М.Туган-Барановского
СОЦІАЛЬНІСТЬ І САМІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЇ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ 104

Балінченко С.П.
аспірант Горлівского державного педагогічного інституту іноземних мов
Я-КОНЦЕПЦІЇ СУСПІЛЬСТВ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 112

Ковальчук І.Л.
м. Луцьк
НЕКЛАСИЧНІ РІЗНОВИДИ ВІДЧУЖЕННЯ ЯК ПЕРЕВТІЛЕНА ФОРМА САМОРОЗВИТКУ СУТНІСНИХ СИЛ ЛЮДИНИ 124

Мигаль Ю.С.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА У СВІТЛІ ЕТИКИ МАЙБУТНЬОГО (НА МАТЕРІАЛАХ АНАЛІЗУ КОЛЕКТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) 134

Сандига О.І.
асистент Донбаського гірничо-металургійного інституту
СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ ТА ПРОЦЕСИ САМООРГАНІЗАЦІЇ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 144

Зубко М.В.
пошукувач Інституту держави і права НАН України ім. В.М. Корецького
ПРАВОВІ ІНТЕРЕСИ, ПОТРЕБИ ТА ЦІННОСТІ В КОНТЕКСТІ АКСІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 155

Домбровський Є.В.
пошукувач Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
МОРАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ: ДИНАМІКА І ПЕРСПЕКТИВИ АКСІОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ 162

Майструк Н.О.
старший викладач НТУУ “КПІ”
СУЧАСНІ ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ: ПРОБЛЕМИ РЕФЛЕКСІЇ ЇХ КОНФЛІКТНИХ ЧИННИКІВ 171

Акопян В.Г.
пошукувач Інституту вищої освіти АПН України
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПОВЕДІНКИ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 183

Довбуш О.І.
ад’юнкт Національної академії внутрішніх справ України
ФЕНОМЕН САМОГУБСТВА ЯК ОБ’ЄКТ СУЧАСНОГО ТЕОРЕТИЧНОГО ПІЗНАННЯ 193

Наконечна О.П.
кандидат філос. наук, завідувач кафедри Українського державного університету водогосподарства і природокористування
ЕСТЕТИЧНЕ ЯК СВІТОГЛЯДНА УНІВЕРСАЛІЯ 204

Лактіонова А.В.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ФАКТУАЛЬНА ТА НОРМАТИВНА ОЦІНКИ ЯК СКЛАДОВІ МОВИ 214

Бабій С.М.
Інститут вищої освіти АПН України
СОЦІАЛЬНА РОБОТА В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ 225

Швець Д.Є.
аспірант Запорізької державної інженерної академії
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ 234

Алієва О.Г.
аспірантка Слов’янського державного педагогічного університету
ФЕНОМЕН ТЕХНІКИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ 245