Випуск 35

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 35. – К., 2003.

З М І С Т

Татаров Р.В.
кандидат філос. наук, старший викладич Сєвєродонецького технологічного інституту Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ У ФІЛОСОФСЬКОМУ РОЗУМІННІ 3

Гаєвська С.Р.
кандидат філос. наук, доцент Українського державного університету водного господарства і природокористування (м. Рівне)
ДО ПРОБЛЕМИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ (У ВИМІРІ КОМУНІКАТИВНОЇ ПАРАДИГМИ) 13

Самардак М.М.
кандидат філос. наук, доцент Житомирського педагогічного університету
ПРОБЛЕМА СУСПІЛЬНОГО ІДЕАЛУ У ФІЛОСОФІЇ І. КАНТА (ДО 200–РІЧЧЯ ВІД ДНЯ СМЕРТІ МИСЛИТЕЛЯ) 20

Райда К.Ю.
доктор філос. наук, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СВОБОДИ У ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОМУ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМІ Ж.-П.САРТРА. ГНОСЕОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ЗМІСТУ ФЕНОМЕНА СВОБОДИ У ПОНЯТТІ 28

Панич О.О.
кандидат філос. наук, доцент Донецького національного університету
ЕПІСТЕМОЛОГІЯ РАННЬОГО Х‘ЮМА:’BELIEF’ ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ «ПОЧУТТЄВОГО АТОМІЗМУ» 38

Гайдич Н.М.
аспірант Київського педагогічного університету ім. М.Драгоманова
ЛОГІКА Г.ФРЕГЕ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФЕНОМЕНОЛОГІЇ Е.ГУССЕРЛЯ 52

Щербак С.І.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СОЦІАЛЬНІСТЬ ЯК СПОСІБ БУТТЯ ЛЮДИНИ У СВІТІ (М.ГАЙДЕГГЕР) 62

Сторіжко Л.В.
доцент Національного технічного університету України «КПІ»
РОЗБІЖНОСТІ В МЕХАНІЗМАХ ВПЛИВУ НЕСВІДОМОГО НА СВІДОМІСТЬ (У КОНЦЕПЦІЯХ ФРОЙДА І ЮНГА) 71

Федь І.А.
Слов’янський педагогічний університет
НЕОКОНФУЦІАНСТВО ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗУМІННЯ СВЯТОСТІ 83

Фуркало В.С.
викладач Уманського державного педагогічного університету ім. П.Г. Тичини
ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ ХАБАД-ХАСИДИЗМУ 93

Узбек К.М.
кандидат філос. наук, Донецький університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського
ПІФАГОРІЙСЬКА ГАРМОНІЯ В АСТРОНОМІЇ 116

Прадош Т.А.
аспірантка Українського державного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне)
ПРИРОДА ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПАТРИСТИЧНІЙ ТРАДИЦІЇ 125

Радіонова І.О.
кандидат філос. наук, доцент Харківського державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди
ФІЛОСОФІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ДЬЮЇ: ОСНОВНІ ІДЕЇ 133

Бушман І.О.
аспірант Сумського державного університету
ОСВІТА ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ 141

Рискельдієва Л.Т.
кандидат філос. наук, доцент Таврійського національного університету (м. Сімферополь)
ТОПОЛОГІЯ СКЕПТИЦИЗМУ В ПОВНОТІ ФІЛОСОФСЬКОГО ДИСКУРСУ 152

Доброєр Н.В.
м. Одеса
ІСТИНА ЯК ФІЛОСОФСЬКЕ ПОНЯТТЯ 165

Наконечна О.П.
кандидат філос. наук, доцент Українського державного університету водного господарства і природокористування
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗМІСТУ ЕСТЕТИЧНОГО В ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ (XVIII – XIX СТ.) 175

Чечель Н.П.
кандидат мистецтвознавства, докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ЯВИЩЕ «ТОТАЛЬНОГО ТЕАТРУ» ЯК ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ 184

Ятченко В.Ф.
доктор філос. наук, доцент Дніпродзержинського державного технічного університету
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СОЦІАЛЬНИХ СТРУКТУР І ДУХОВНОСТІ АРХАЇЧНОГО СОЦІУМУ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ТАЄМНИХ ЖІНОЧИХ ГРОМАД У ДАВНЬОУКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ) 193

Титарчук М.О.
пошукувач Черкаського державного університету ім. Б.Хмельницького
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ АНАЛІЗ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 203

Жаров А.І.
кандидат філос. наук, професор Академії державної податкової служби України
КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ ТА МОРАЛЬ ЯК ЧИННИК ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ВОЇНА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 232

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 35

  1. Уведомление: 2003 рік « Философия