Философия - это один из источников развития человеческого знания

Випуск 32

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 32. – К., 2003.

З М І С Т

Конох М.С.
кандидат іст. наук, доцент Дніпродзержинського державного технічного інституту
ПОНЯТТЯ «СОЦІУМ» І ЙОГО ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ 3

Гаврилов М.І., Заблоцький В.П.
кандидат філос. наук, професор Донецької державної академії управління,
доктор філос. наук , професор Донецької державної академії управління
КОНСТИТУЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ ДЕМОКРАТІЇ 14

Райда К.Ю.
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ПОНЯТТЯ СВОБОДИ В ФІЛОСОФІЇ С.КІРКЕГОРА 24

Панич О.О.
кандидат філол. наук, доцент Донецького національного університету
ЕПІСТЕМОЛОГІЯ РАННЬОГО Х’ЮМА: ВІД ТЕОРІЇ ІДЕЙ ДО ІДЕЇ КАУЗАЛЬНОСТІ 33

Дуйкін В.Р.
кандидат філос. наук, доцент Черкаського державного університету ім. Б.Хмельницького
ГНОСЕОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСМИСЛЕННЯ ІСТОРІЇ П.ТЕЙЯРОМ ДЕ ШАРДЕНОМ 48

Наконечна О.П.
кандидат філос. наук, доцент Українського державного університету водогосподарства і природокористування (м. Рівне)
ЕСТЕТИЧНА ТЕОРІЯ Т.АДОРНО: НЕКЛАСИЧНА МОДЕЛЬ 59

Клочков І.В.
аспірант Національного аграрного університету
ПРОБЛЕМИ БУТТЯ ТА СВІТОГЛЯДУ ЛЮДИНИ ЯК НАСКРІЗНІ ТЕМИ ФІЛОСОФСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ В.І. ШИНКАРУКА 68

Шкіль С.О.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ФОРМУВАННЯ КОНФЕСІЙНИХ ПОГЛЯДІВ ФЕОФАНА ПРОКОПОВИЧА 78

Ванюшина О.Ф.
кандидат філос. наук, в.о. доцента Національного університету харчових технологій (м. Київ)
ДЕМОНОЛОГІЧНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ 87

Ковальчук Н.Д.
кандидат філос. наук, науковий працівник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
СИМВОЛІЗМ НА ВИРІШАЛЬНИХ ЕТАПАХ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 101

Полелюк Т.А.
старший викладач Українського державного університету водогосподарства та природокористування (м. Рівне)
ОСОБЛИВОСТІ ІНКОРПОРАЦІЇ МІФОЛОГІЧНО-ЯЗИЧЕСЬКОГО ЕЛЕМЕНТУ ДАВНІХ УКРАЇНЦІВ У ХРИСТИЯНСЬКИЙ МОНОТЕЇЗМ 110

Мельничук М.С.
аспірант Українського державного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне)
ФЕНОМЕН СЛОВА В ХРИСТИЯНСЬКОМУ КУЛЬТІ 122

Метельова Т.О.
кандидат філос. наук., доцент Національного університету харчових технологій
ЛОГІЧНИЙ СОНЕТ ДЕКАЛОГУ 131

Морщакова О.С.
викладач Тернопільського музичного училища
ЛЮДИНА І НАВКОЛИШНІЙ СВІТ: ПОШУКИ ГАРМОНІЇ 138

Кутуєв П.В.
кандидат соц. наук, доцент НаУКМА
ЧИ ПОТРІБЕН РОЗВИТОК ПІСЛЯ РОЗВИТКУ? ДИСКУРС ПОСТРОЗВИТКУ В ЗАХІДНІЙ СОЦІОЛОГІЇ РОЗВИТКУ І МОДЕРНІЗАЦІЇ 149

Татаров Р.М.
кандидат філос. наук, старший викладач Сєверодонецького технологічного інституту Східноукраїнського національного університету
КРИТИКА ПАНІВНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО СУТНІСТЬ 160

Афонов А.П.
кандидат філософ. наук, доцент Приазовського державного технічного університету (м. Маріуполь)
СТАНОВЛЕННЯ СУБ’ЄКТА ВИРОБНИЦТВА В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ 170

Гапон Н.П.
кандидат філос. наук, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка
ПРЕЗЕНТАЦІЇ СТАТІ У МЕТАФОРИЧНИХ ОПОЗИЦІЯХ ДИСКУРСІВ 182

Препотенська М.П.
викладач НаУКМА
СОЦІОАНТРОПОГЕНЕЗ РИТОРИКИ У ГРАНИЧНОМУ БУТТІ (СЛОВО ВЛАДИ ТА ВЛАДА СЛОВА) 191

Жаров А.І.
кандидат філос. наук, професор Академії державної податкової служби України
ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ВОЇНА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 205

Петренко В.П.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ: ЛАРЦЕВ В.С. СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 213