Випуск 31

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 31. – К., 2002.

З М І С Т

Ларцев В.С.
кандидат філос. наук, докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ФЕНОМЕН ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНИХ НАУК 3

Конох М.С.
кандидат іст. наук, доцент Дніпродзержинського державного технічного університету
МОЛОДЬ І ЇЇ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ІДЕАЛИ 15

Пішванова В.О.
старший викладач Київського національного економічного університету
МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ В ШКОЛІ ЯК ЧИННИК ДЕМОКРАТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ 38

Джура О.Д.
начальник управління освіти Івано-Франківської обласної державної адміністрації
СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ 49

Кравченко П.А.
доктор філос. наук, завідувач кафедри Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
ЛЕГІТИМНІСТЬ ВЛАДИ ТА СОЦІАЛЬНА ЗЛАГОДА В ДЕРЖАВОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ 59

Райда К.Ю.
доктор філос. наук, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ПРОБЛЕМА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ У ЗМІСТІ ПОНЯТТЯ «СВОБОДА» У ФІЛОСОФІЇ І.КАНТА ТА ГЕГЕЛЯ 68

Панич О.О.
кандидат філолог. наук, завідувач кафедри Донецького національного університету
ЕПІСТЕМОЛОГІЯ РАННЬОГО Х‘ЮМА: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ 79

Жуков С.С.
здобувач Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРИНЦИПУ ІНТЕНЦІОНАЛЬНОСТІ У «ФЕНОМЕНОЛОГІЧНІЙ ОНТОЛОГІЇ» Ж.-П. САРТРА 93

Шабанова Ю.О.
кандидат філос. наук, завідувач кафедри Національного гірничого університету України, м. Дніпропетровськ
МЕТАФІЗИКА СВІТЛА МАЙСТРА ЕКХАРТА 103

Маслак О.О.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОЛОГІЧНЕ ВЧЕННЯ БЛАЖЕННОГО АВГУСТИНА ПРО СУТНІСТЬ І ПОХОДЖЕННЯ ЗАКОНІВ І ДЕРЖАВИ 114

Творіна О.Л.
аспірантка Слов’янського державного педагогічного університету
ПОНЯТТЯ «АНОМАЛІЯ» ТА «НОРМА» В ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОМУ КОНТЕКСТІ 121

Шейко С.В.
кандидат філос. наук, завідувач кафедри Полтавського державного сільсько-господарського інституту
CЛОВ’ЯНОФІЛЬСТВО ТА ЗАХІДНИЦТВО – ОСНОВНІ ЛІНІЇ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СВОБОДИ І НЕОБХІДНОСТІ В РОСІЙСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ ХІХ CТ. 131

Метельова Т.О.
кандидат філос. наук, доцент Національного університету харчових технологій
СВІТОГЛЯДНО-АНТРОПОЛОГІЧНА ОСНОВА КОСМОГОНІЧНИХ МІФІВ НАРОДІВ СВІТУ 140

Алієва О.Г.
аспірантка Слов’янського державного педагогічного університету
КАТЕГОРІЯ “СОЦІАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР” В ТВОРАХ СОЦІАЛЬНИХ ФІЛОСОФІВ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 151

Афонов А.П.
кандидат філос. наук, доцент Приазовського державного технічного університету (м. Маріуполь)
ЄДНІСТЬ ІСТОРИЧНОГО І ЛОГІЧНОГО В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЯК ДУХОВНОГО ЯВИЩА 161

Комаха Л.Г.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ЛОГІКА ТА ПРАКСЕОЛОГІЯ: ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ 173

Скворцова Т.Г.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ДИСКУРСУ В ЛОГІЦІ 184

Кохан Я.О.
аспірант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
СИНТЕЗ ЧАСО-ЛОГІЧНИХ ОПЕРАТОРІВ ЯК ПРИНЦИП ПЕРЕХОДУ ВІД КЛАСИЧНОЇ ЛОГІКИ ДО ЧАСОВОЇ 191

Узбек К.М.
кандидат філос. наук, Донецький державний університет економіки і торгівлі
МАТЕМАТИЧНЕ МИСЛЕННЯ – ОСНОВА РАЦІОНАЛЬНОСТІ ФІЛОСОФІЇ 202

Максюта М.Є.
професор Національного аграрного університету
МОВНА КАРТИНА СВІТУ:АКТУАЛЬНІСТЬ СЕНСОЖИТТЄВОСТІ 213

Козаченко Т.О.
студентка НТУУ “КПІ”
СВІДОМІСТЬ ЯК ВИЯВ ДУХУ В АРХЕТИПНІЙ ФОРМІ 225

Ковальчук І.Л.
аспірантка Волинського державного університету ім. Лесі Українки (м. Луцьк)
ПОСТЕКОНОМІЧНЕ СУСПІЛЬСТВО – ІЛЮЗІЯ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ ПОДОЛАННЯ ВІДЧУЖЕННЯ? 234

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 31

  1. Уведомление: 2002 рік « Философия