Випуск 30

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 30. – К., 2002.

З М І С Т

Паньков А.І.
проректор Одеської національної юридичної академії
ПРИЧИНИ ТА ПІДҐРУНТЯ МАНІПУЛЯЦІЇ СВІДОМІСТЮ МАС 3

Ларцев В.С.
кандидат філос. наук, докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
СОЦІОПРИРОДНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 11

Райда К.Ю.
провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ФІЛОСОФІЯ І.ФІХТЕ І Ф.ШЕЛЛІНГА ЯК ПЕРЕДУМОВА КІРКЕГОРІВСЬКИХ МЕДИТАЦІЙ ЩОДО ПРОБЛЕМ СВОБОДИ 30

Прокопов Д.Є.
кандидат філос. наук, асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
«РОЗШУКИ ІСТИНИ» ТА ПОЯСНЕННЯ ХИБИ: ПРОБЛЕМИ ПІЗНАННЯ У ФІЛОСОФІЇ Н.МАЛЬБРАНША 39

Андреєва Т.О.
кандидат філос. наук, докторант Донецького національного університету
АКСІОЛОГІЧНІ ДОМІНАНТИ ФІЛОСОФІЇ ІСТОРІЇ С.М. БУЛГАКОВА 52

Янок С.В.
Національний університет культури і мистецтв
РЕФЛЕКСІЯ ДУХУ ТА «ДУХОВНІ ДОСЛІДИ» В ЕКЗИСТЕНЦІЙНІЙ ФІЛОСОФІЇ Л.ШЕСТОВА 62

Карпенко О.В.
аспірантка Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
СИМВОЛІЧНЕ ВИРАЖЕННЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ШАКТІ» У ВЕДИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ ДАВНЬОЇ ІНДІЇ 71

Діденко Л.В.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
КІНЕМАТИЧНО-ПРОСТОРОВО-ТЕМПОРАЛЬНА МОДЕЛЬ ОНТОЛОГІЇ ГЕОРГІЯ КОНИСЬКОГО 84

Сташків Б.
м. Івано-Франківськ
ІДЕЇ НАРОДОВЛАДДЯ І СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОМУ РУСІ ГАЛИЧИНИ ХІХ СТ. 94

Киpпач Н.Б.
Iнститут психологiї iм. Г.С. Костюка АПН Укpаїни
МАЙЄВТИЧНИЙ ДIАЛОГ ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ ОСОБИСТІСНОГО КОНФЛІКТУ 102

Шевченко З.В.
аспірант Черкаського ДТУ
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕГОЇЗМУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДУМКИ ПРО ОСОБИСТІСТЬ ТА СУСПІЛЬСТВО 110

Проценко Е.Б.
пошукувач Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ОСВІТА І ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА 121

Стручкова Л.Б.
молодший науковий співробітник Науково-експер. Підприємства «ЕКОС»
САМОТНІСТЬ ПІДЛІТКІВ ЯК ФЕНОМЕН ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗНЕОСОБЛЕННЯ 130

Русецька Г.А.
аспірантка Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
СТИЛІЗАЦІЯ ЯК СПОСІБ УТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПОЧУТТЯ 139

Крохмаль Н.В.
старший викладач Запорізького державного університету
РІВНІ СИСТЕМИ САМОРЕГУЛЯЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЇХ ФОРМИ ЯК ВИЯВ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 147

Макарець В.В.
здобувач Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ВСЕСВІТНЬО-ІСТОРИЧНИЙ ПРОЦЕС ЯК СФЕРНИЙ 161

Гончаров А.Ю.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НЕФОРМАЛЬНА ЛОГІКА ЯК ГАЛУЗЬ СУЧАСНОГО ЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ 169

Конох М.С.
кандидат істор. наук, доцент Дніпродзержинського державного технічного університету
ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПРАВА І ФІЛОСОФІЯ ПРАВА (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ) 178

Афонов А.П.
кандидат філос. наук, доцент Приазовського державного технічного університету, м. Маріуполь
ВЛАСНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА КАТЕГОРІЯ 187

Коломієць О.Г.
здобувач Інституту вищої освіти
ПРАВО ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬНО-ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ 197

Гаврилов М.І.
кандидат філос. наук, професор Донецької державної академії управління
ПОВНОВАЖЕННЯ СУДУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ДЕРЖАВІ 206

Слободенюк Е.В.
пошукувач Київського університету туризму, економіки і права
ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ МОТИВАЦІЇ ТУРИЗМУ ТА ТУРИСТСЬКОГО ІМІДЖУ 216

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 30

  1. Уведомление: 2002 рік « Философия