Випуск 27

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 27. – К., 2002.

З М І С Т

Конох М.С.
кандидат іст. наук, доцент Дніпродзержинського державного технічного університету
ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ МОРАЛІ Й ПРАВА В СУЧАСНИХ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ УЧЕННЯХ 3

Заінчковський М.Л.
заступник начальника факультету заочного навчання Національної академії внутрішніх справ України
СТРУКТУРА СУЧАСНОГО КОМПЛЕКСУ ПРАВ ЛЮДИНИ 13

Гаврилов М.І.
кандидат філос. наук, професор Донецької державної академії управління
ВЛАДА ЯК ФЕНОМЕН ІДЕАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 24

Паньков А.І., Барладяну-Бирладник В.В.
завідувач кафедри Одеської національної юридичної академії;
доцент Одеського національного університету ім. І.Мечникова
ПРО ДЕМОКРАТІЮ, ЯКОЇ НЕ ІСНУЄ 32

Коваль М.А.
викладач Військового інстиуту телекомунікацій та інформатизації НТУ України «КПІ»
УКРАЇНСЬКА МЕНТАЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 47

Колотілова Н.А.
кандидат філос. наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ГРАНДНАРАТИВИ І ТИПИ СПІЛКУВАННЯ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ 55

Оніщенко О.І.
Київський інститут театрального мистецтва ім. І.Карпенка-Карого
ТЕОРІЯ ГЕНІАЛЬНОСТІ В ДИНАМІЦІ ІСТРИЧНОГО РОЗВИТКУ: ВІД М.КУЗАНСЬКОГО ДО Ф.ШИЛЛЕРА 63

Марченко О.В.
кандидат філос. наук, доцент Черкаського державного університету ім. Богдана Хмельницького
«УСУНЕННЯ ЕТИЧНОГО» В СВІТЛІ РЕЛІГІЙНО-ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОІ ФІЛОСОФІЇ Л.ШЕСТОВА 73

Сторіжко Л.В.
кандидат філос. наук, доктрант НТУ «КПІ»
ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОДІЇ СВІДОМОГО І НЕСВІДОМОГО В СУЧАСНИХ ШКОЛАХ ПСИХОТЕРАПІЇ 81

Чирка Л.Г.
здобувач Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди
Г.СКОВОРОДА: АТЕЇСТ ЧИ БОГОСЛОВ? 91

Усик А.В.
кандидат філос. наук, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
РИТУАЛІЗАЦІЯ КОНФУЦІЄМ ОСВІТИ ТА МИСТЕЦТВА 99

Узбек К.М.
кандидат філос. наук, Донецький інститут економіки і торгівлі ім. М.І. Туган-Барановського
ФІЛОСОФІЯ МАТЕМАТИКИ АРІСТОТЕЛЯ 106

Попова О.Б.
викладач Київського університету фізичної культури і спорту
НАРІЖНІ БУТТЄВІ ЦІННОСТІ І СИСТЕМА ОСВІТИ 115

Ярошенко А.О.
пошукувач Інституту вищої освіти АПН України
АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 124

Рижко Л.В.
старший науковий співробітник Центру досліджень наук.-техн. потенціалу і історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України
ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ТА НАУКОВИЙ ПРОСТОРИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІСТИКИ 133

Подолянко Л.А.
здобувач Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ВИБІР СВОБОДИ І СВБОДА ВИБОРУ: ДІАЛЕКТИКА І АНТИНОМІЇ 140

Макаренко Г.Г.
кандидат філос. наук, доцент Національної музичної академії України ім. П.Чайковського
ТЕОРЕТИЧНІ ЗДОБУТКИ В ДОСЛІДЖЕННІ ПРОБЛЕМ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ В 60-80-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ 148

Бондаревська І.А.
кандидат філос. наук, Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка
ПАРАДОКСАЛЬНИЙ ДИСКУРС В ЕСТЕТИЦІ 156

Ющенко Ю.П.
аспірантка Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава)
ДЕЯКІ ФІЛОСОФСЬКІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ СЕМІОТИКИ 165

Ільїн Е.М.
здобувач Українського державного університету харчових технологій
РЕЛІГІЙНИЙ ДОСВІД САМОІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 173

Яцук Н.Є.
здобувач Українського державного університету харчових технологій
ОНТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ КАТЕГОРІЇ «МЕНТАЛЬНІСТЬ» 181

Щербина О.Ю.
кандидат філос. наук, старший викладач Національної академії внутрішніх справ України
ЛОГІКА ЯК СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ ДІЙСНОСТІ 189

Архипова Л.Д.
старший викладач НаУКМА
АНАЛІЗ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ З МЕТАПОЗИЦІЇ 198

Лісовський П.М.
пошукувач НТУУ «КПІ»
ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ НА КОНСТРУКТИВІЗАЦІЮ МОВИ МОЗКУ 212

Мартинюк В.М.
завідувач кафедри Полтавського військового інституту зв’язку
ПРОБЛЕМА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ВІЙСЬКОВО-СЛУЖБОВЦІВ: АКТУАЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ ЗМІНИ ПАРАДИГМИ СВІТОСПРИЙНЯТТЯ 219

Горлинський В.В.
доцент Військового інституту телекомунікацій і інформатизації НТУ України «КПІ»
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НОРМАТИВНО-ЦІННІСНОЇ СИСТЕМИ В СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ СУСПІЛЬСТВА І АРМІЇ 229

Шевченко М.М.
ад’юнкт Військового гуманітарного інституту Національної академії оборони України
ГЕОПОЛІТИЧНІ ФУНКЦІЇ ВІЙН ХХІ СТ. (ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) 236

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 27

  1. Уведомление: 2002 рік « Философия