Випуск 26

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 26. – К., 2001.

З М І С Т

Андреєва Т.О.
докторант Донецького національного університету
ЛЮДСТВО ЯК ОБ’ЄКТ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ 3

Ларцев В.С.
докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
СОЦІОКУЛЬТУРНА СПАДКОВІСТЬ ЯК СТРУКТУРНА ОСНОВА СИНЕРГЕТИЧНОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ЛЮДСТВА 10

Подмазін С.І.
кандидат психол. наук, завідувач Запорізького обласного науково-методичного центру психології і соціології освіти
ДІАЛЕКТИЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК ТРАДИЦІЙ І НОВАТОРСТВА ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ 22

Конох М.С.
кандидат іст. наук, доцент Дніпродзержинського державного технічного університету
МОРАЛЬ І ПРАВО ЯК ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІ ЕЛЕМЕНТИ ЄДИНОГО ВИХОВАЛЬНО-НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 30

Бурега В.В., Корабельникова Л.Н.
професор Донецької державної академії управління;
аспірантка Донецької державної академії управління
ОСВІТА ЯК ІНСТИТУТ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 40

Черенков М.М.
аспірант Донецького національного університету
ПРО ДВІ ТРАДИЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ГУМАНІЗМУ 48

Бойко А.К.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СОЦІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ 56

Грушевська C.
кандидат філос. наук (Польща)
«ЕМОЦІЙНІ ФІГУРИ» В СЕРЕДОВИЩІ КОНФЛІКТУ 64

Саввіна Л.І.
старший викладач Тираспільського державного університету
ПРОБЛЕМА РОЗУМІННЯ В КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ 72

Шевчук М.Н.
аспірантка Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова
ЗМІНЮВАННЯ ПОНЯТТЯ РЕАЛЬНОСТІ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ: РЕПРЕЗЕНТАТИВНА ВИБІРКА 82

Дуйкін В.Р.
кандидат філос. наук, доцент Черкаського державного університету
Е.МУНЬЄ І П.ТЕЙЯР ДЕ ШАРДЕН: ПЕРСОНАЛІСТСЬКИЙ ДІАЛОГ 91

Фоменко А.М.
викладач Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов
ПРОБЛЕМА ТВОРЧОГО “ЗРОСТАННЯ” ОСОБИСТОСТІ У ФЕНОМЕНОЛОГІЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ К.РОДЖЕРСА 101

Чантурія А.В.
аспірантка Луганського державного педагогічного університету ім. Т.Шевченка
ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ У ТВОРЧОСТІ Ю.М. ЛОТМАНА ТА СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ СЕМІОТИЧНОГО АНАЛІЗУ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ 109

Лісовський П.М.
пошукувач НТУУ «КПІ»
ТВОРЧІСТЬ ПЛАТОНА ЯК ЯВИЩЕ ПОЛІТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ 117

Мандрика В.А.
кандидат філос. наук, доцент Східноукраїнського національного університету (м. Луганськ)
ПРОБЛЕМИ ПРОДУКТИВНО-СИМВОЛІЧНОГО МИСЛЕННЯ Г.С. СКОВОРОДИ 124

Чирка Л.Г.
здобувач Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди
ПРОБЛЕМА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ БІБЛІЇ У ФІЛОСОФІЇ Г.СКОВОРОДИ 133

Яцук Н.Є.
здобувач Українського державного університету харчових технологій
КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ КАТЕГОРІЇ «ДУХОВНІСТЬ» ТА ЇЇ ВИЯВИ У ТВОРЧОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА 141

Ведмедєва Л.Є.
кандидат філос. наук, старший викладач Сумського ДПУ ім. А.С. Макаренка
АБСУРДНЕ В ІСТОРІЇ І ЕСТЕТИЧНІЙ ТЕОРІЇ 150

Оніщенко О.І.
кандидат філос. наук, доцент державного інституту ім. І.К. Карпенка-Карого
УКРАЇНСЬКА МОДЕЛЬ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНИХ ПОШУКІВ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 157

Фаренік С.А.
кандидат філос. наук, доцент державного управління УАДУ
ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 167

Геращенко Т.Г.
асистент Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: ВИТОКИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 179

Слободенюк Е.В.
здобувач Київського інституту туризму, економіки і права
ВПЛИВ ПОДОРОЖЕЙ ТА ТУРИЗМУ НА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК ЛЮДИНИ 186

Губернюк Л.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ЧИ МОЖЕ ПРОБЛЕМА ХАРЧУВАННЯ БУТИ ПРЕДМЕТОМ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ? 194

Ручка А.О., Требін М.П.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ М.ГОРЛАЧА «СМЫСЛ ЖИЗНИ» 202

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 26

  1. Уведомление: 2001 рік « Философия