Философия - это один из источников развития человеческого знания

Випуск 1-2 (159-160)

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 1-2(159-160). – К., 2017. – 208 c.

З М І С Т

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

УСОВ Д.В
[СУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ СВОБОДИ: КОНТРАКТУАЛІСТИЧНИЙ ВИМІР)]
{Modern philosophy of freedom: contractualistic measurement} 3

ШЕВЧЕНКО М.О.
[ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ МАНІПУЛЯЦІЇ]
{Forecasting as a technology of manipulation.} 15

КАЧИНСЬКА І.П.
[ДИНАМІКА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ]
{Dynamics of value orientations of Ukrainian youth.} 24

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ

ЛЮБИВИЙ Я.В.
[ПОДОЛАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ФІЛОСОФІЇ ПОСТМОДЕРНІЗМУ (У.БЕК)]
{The Overcoving of Methodological Foundations of Philosophy of Post-Modernism (U.Beck)..} 35

ІЛЬЇНА А.В.
[ОСОБЛИВОСТІ ТЕМАТИЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ В ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНІЙ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ ТА В ДЕКОНСТРУКЦІЙНІЙ ФІЛОСОФІЇ]
{Specifics of Thematization of the Problem of Identity in Transcendental Phenomenology and Philosophy of Deconstruction}54

ІЛЬЇНА Г.В.
[ВІЗУАЛЬНІ СТУДІЇ В ПАРАМЕТРАХ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО ПІЗНАННЯ І ФОРМУВАННЯ МИСЛЕННЯ]
{Visual Studies in the Parameters of Historical and Philosophical Knowledge and the Formation of Thinking..}75

БЕРКАЛЬ М.Д.
[РЕЦЕПЦІЯ ІДЕЙ НІЦШЕ В «АНТИ-ЕДИПІ» ЖИЛЯ ДЕЛЬОЗА ТА ФЕЛІКСА ГВАТТАРІ]
{Reception of the Nietzsche`s ideas in «Anti-Oedipus» by Gilles Deleuze and Felix Guattari.}86

АРТЕМЧУК М.Д.
[ЛОКАЛІЗАЦІЯ ПРИРОДНОПРАВОВОГО ДИСКУРСУ ПІД ВПЛИВОМ СОЦІО-КУЛЬТУРНИХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА РИЗИКУ]
{Localization of the natural right discourse under the influence of the sociocultural challenges of modern risk society..}104

КІХНО О.В.
[ДИХОТОМІЯ ІСТОРІОСОФСЬКИХ ТА ЕВОЛЮЦІОНІСТСЬКИХ ВИМІРІВ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ТА ІНДІЙСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ]
{The dichotomy of historical and evolutionist measuring in the context of European and Indian philosophical idea.}114

ГОРБАНЬ Р.А.
[АКТИВНО-ТВОРЧА СПІВПРАЦЯ БОГА І ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНОМУ ТЛУМАЧЕННІ ФЕНОМЕНА ОСОБИ ЧЕСЛАВОМ СТАНІСЛАВОМ БАРТНІКОМ]
{Active and Creative Synergy of God and Man in Philosophical and Religious Interpretation of a Personality Phenomenon by Czeslaw Stanislaw Bartnik.}132

КЛОЧКОВ І. В.
[ФЛОРЕНТІЙСЬКИЙ НЕОПЛАТОНІЗМ МАРСІЛІО ФІЧІНО]
{Marcilio Fichino and the Florence neo-platonism.}146

СПІВАК В.В.
[УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ В МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІЙ СКЛАДОВІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКОВНОЇ ПРОПОВІДІ XVII СТ]
{The idea of pleasure in the moral and ethical component of the Ukrainian church sermon of the XVII century.}160

ШЕРЕМЕТА О.Ю.
[ІСТОРИК ФІЛОСОФІЇ – о.МИКОЛА КОНРАД: НОТАТКИ ДО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БІОГРАФІЇ]
{Historian of Philosophy – Father Mycola Conrad: notes to an intellectual biography.}169

БІЛЕЦЬКА В.В.
[ОСНОВНІ АСПЕКТИ РАННІХ ПРАЦЬ ІВАНА МІРЧУКА]
{The main ideas of early works of Ivan Mirchuk.}184

НА ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ

САМЧУК Р.В.
[ВАСИЛЬ ЛІСОВИЙ: «ЛЮДИНА НЕ ЗІ СТРАХУ»]
{Vasyl Lisovy: «The man without fear».} 197