Випуск 19

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 19. – К., 2001.

З М І С Т

Кравченко П.А.
кандидат філос. наук, Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка
ІСТОРИЧНА СВІДОМІСТЬ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 3

Сидоренко О.Л.
член-кореспондент АПН, начальник Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації
МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВИХОВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНСТВА 14

Подмазін С.І.
кандидат психол. наук, докторант Запорізького державного університету
ПРОБЛЕМА ПОДОЛАННЯ ВІДЧУЖЕННЯ В ОСВІТІ 21

Кіпень В.П.
кандидат філос. наук, Донецький державний університет
ЗНЕЦІНЕННЯ ЦІННОСТЕЙ: НЕНОРМАТИВНІ ВІДНОСИНИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 33

Голуб А.П.
кандидат філос. наук, доцент Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І.Карпенка-Карого
СТАВЛЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА ДО ДВОВІР’Я В КИЇВСЬКІЙ РУСІ 45

Горбаченко Т.Г.
кандидат пед. наук, Київський національний університет культури і мистецтв
КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ АНАЛІЗУ МОВИ ТА ПИСЕМНОСТІ ЯК СКЛАДОВИХ ЦЕРКОВНО-РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ СХІДНИХ СЛОВ’ЯН 54

Лустенко А.Ю.
асистент Східно-Українського національного університету (м.Луганськ)
ПРОБЛЕМА РОЗУМІННЯ ЧАСУ ЯК ФОРМИ ІСТОРИЧНОГО БУТТЯ ТА СУТНОСТІ ВЛАДИ У ФІЛОСОФСЬКО-ІСТОРИЧНІЙ ДУМЦІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ 63

Овадчук І.С.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПРОБЛЕМА «СВІТЛА» В ДУХОВНІЙ ТРАДИЦІЇ КИЇВСЬКОЇ РУСІ 73

Кулешов A.B.
здобувач Інституту вищої освіти АПН України
ЧИ ВАЖКО ЗРОЗУМІТИ ГЕНІЯ: ПОГЛЯД ІЗ ДІАСПОРИ 83

Герчанівська П.E.
аспірантка НТУУ «КПІ»
ЕСТЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТІНОПИСІВ ДЕРЕВ’ЯНИХ ЦЕРКОВ МАРАМОРОША XVII-XVІІІ СТ. 96

Шевчук О.М.
кандидат філос. наук, доцент Одеської державної морської академії
ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ЯК ЩАБЛІ РУХУ ЛЮДИНИ ДО МОРАЛЬНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
106

Радіонова І.O.
кандидат філос. наук, доцент Харківського державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди
ВІД МОРАЛЬНОЇ СТАГНАЦІЇ ДО НОВИХ ОБРІЇВ: ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ Л.КОЛЬБЕРГА 116

Фоменко A.M.
старший викладач Горлівського педагогічного інституту іноземних мов
ГУМАНІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ А.МАСЛОУ ПРО ПРОЦЕС САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 125

Кар’єва С.О.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
АНРІ БЕРГСОН ЯК МЕТОДОЛОГ СУЧАСНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РОЗУМІННЯ СВІДОМОСТІ 135

Таранов C.B.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СПІНОЗА ОЧИМА ШЕСТОВА 143

Приходько В.В.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
АБСОЛЮТ І АБСОЛЮТНЕ ЗНАННЯ В ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНІЙ ФІЛОСОФИ ФІХТЕ ТА ФІЛОСОФІЇ ТОТОЖНОСТІ 151

Завезиступ Г.В.
здобувач Харківської державної академії культури
ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ІСЛАМУ ТА АРАБОМУСУЛЬМАНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА П.Я. ЧААДАЄВИМ ТА О.С. ХОМ’ЯКОВИМ 161

Бандура О.О.
кандидат філос. наук, доцент Національної академії внутрішніх справ України
ОСНОВНІ РИСИ НАУКОВОГО ЗНАННЯ ЯК ЧИННИКА СОЦІАЛЬНОГО ПОСТУПУ 169

Сухачев С.Я.
кандидат філос. наук, доцент ЖДПУ ім. І.Франка
СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ ЯК ДУХОВНИЙ КРИТЕРІЙ РОЗВИТКУ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 178

Михаиленко Р.В.
аспірант НТУУ «КПІ»
ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ НАУКОВО-МАТЕРІАЛІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ УСУСПІЛЬНЕННЯ ВЛАСНОСТІ 189

Павлов B.I.
здобувач Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
СПЕЦИФІКА СУБ’ЄКТ-ОБ’ЄКТНИХ І СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНИХ ВІДНОШЕНЬ У КОНТЕКСТІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ 198

Харченко О.В.
пошукач Черкаського інжен.-технологічного інституту
СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС ЯК СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНЕ УТВОРЕННЯ: ПРОБЛЕМИ СТРУКТУРИ Й ДЕТЕРМІНАЦІЇ 208

Болотіна О.В.
аспірантка ДонДТУ
ДОЛЯ ЛЮДИНИ ТА ЧАС 215

Майстер О.Г.
аспірант Рівненського державного технічного університету
ТИПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РЕЛІГІЙНОСТІ 223

Верлока В.Е.
аспірантка Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
СУТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ВІД МОРФОЛОГІЇ ДО КРЕАТИВНОСТІ 233

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.