Випуск 17

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 17. – К., 2000.

З М І С Т

Дротянко Л.Г.
кандидат філос. наук, докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
МЕТОДОЛОГІЯ ПІЗНАННЯ І ТИП НАУКОВОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ У ПОСТНЕКЛАСИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 3

Подмазін C.І.
кандидат психол. наук, докторант Запорізького державного університету
ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ 15

Заблоцький В.П.
кандидат іст. наук, доцент Донецької державної академії управління
ЛІБЕРАЛЬНИЙ ОБРАЗ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЙСНОСТІ 27

Радіонова І.O.
кандидат філос. наук, доцент Харківського державного педагогічного інституту ім.Г.С. Сковороди
ВІДКРИТТЯ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ ЯК ЗАГАЛЬНОЇ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ У СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ 38

Бандура О.О.
кандидат філос. наук, доцент Національної академії внутрішніх справ України
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕВОЛЮЦІЇ РОЗУМІННЯ СВОБОДИ В ЗАХІДНІЙ КУЛЬТУРІ 46

Остроухов В.В.
кандидат філос. наук, м. Київ
ОНТОЛОГІЧНИЙ СЕНС РЕВОЛЮЦІЇ ТА НАСИЛЬСТВА 54

Тарасова Н.Ю.
викладач Національної гірничої академії України
ДО ПРОБЛЕМИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 60

Деркач B.Л.
редактор тов-ва «Знання» України
СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «КРИЗА» 69

Даренський В.Ю.
аспірант Луганського державного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка
СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОЇ РЕФЛЕКСІЇ: ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 78

Доброносова Ю.Д.
аспірантка Слов’янського державного педагогічного інституту
ІПОСТАСІ САМОТНОСТІ У ДРАМАТИЧНІЙ ПОЕМІ «У ПУЩІ» ЛЕСІ УКРАЇНКИ 87

Голець О.Я.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
РИТУАЛИ ІНІЦІАЦІЇ ЯК ПРОЯВ СИМВОЛУ «НАЧАЛА» 96

Слюсарчук P.O.
консультант Апарату Верховної Ради України
П.ЛІНИЦЬКИЙ ПРО НАЧАЛА І ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ СУС¬ПІЛЬСТВА І РОЗВ’ЯЗАННЯ «СОЦІАЛЬНОГО ПИТАННЯ» 103

Харченко О.В.
пошукач Черкаського інжен.-технологічного інституту
АКЦЕНТУАЦІЯ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ В ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 113

Павлов B.I.
пошукувач Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ГНОСЕОЛОГІЇ В КОНТЕКСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ «СИСТЕМА-ЕЛЕМЕНТ» 120

Гвоздяк В.M.
старший викладач Ужгородського національного університету
КІЛЬКІСНИЙ ПІДХІД: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В ПРИРОДОЗНАВСТВО 130

Покотило K.M.
аспірант Київського національного університету будівництва і архітектури
ПРОБЛЕМА САМОСВІДОМОСТІ У СУЧАСНІЙ ЗАХІДНО¬ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ
(НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗУ ФІЛОСОФІЇ ДІГЕРА ГЕНРІХА) 139

Базалук О.О.
викладач Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди
КРИЗА СИСТЕМИ «ЛЮДИНА-ПРИРОДА» (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ) 148

Машталер A.A.
аспірантка Київського національного торговельного-економічного університету
ДУХОВНІСТЬ: ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНІ ВИМІРИ РЕЛЯТИВНОСТІ КУЛЬТУРОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ 155

Пряженцева К.В.
аспірантка Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
АКСІОЛОГІЯ НАУКИ: ДО ТА ПІСЛЯ ЛІНГВІСТИЧНОГО ПОВОРОТУ 164

Шенгерій Л.M.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
АНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД: ПРОБЛЕМА ЕКСПЛІКАЦІЇ 177

Андреева Т.Т.
аспірантка Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди
ОЛЮДНЕННЯ ПРИРОДИ ЯК ОДНА З УМОВ ІСНУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА 188

Українець С.Я.
старший викладач Рівненського відділення Вищої школи права при Ін-ті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
НАЦІОНАЛЬНЕ У ТРАДИЦІЙНОМУ ВИМІРІ ТА ЗМІНА ПАРАДИГМ 198

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.