Випуск 77

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 77. – К., 2009.

З М І С Т

Держко І.З.
кандидат філос. наук, завідувач кафедри Львівського національного медичного університету
МЕТАФІЗИЧНИЙ ДИСКУРС БУТТЯ СВІДОМОСТІ: ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 3

Пилипенко А.М.
аспірант Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди
ДУХОВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ СУСПІЛЬСТВА ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ 12

Кругляк М.І.
кандидат філос. наук, старший викладач Київського нац-го екон. ун-ту імені Вадима Гетьмана
РИСИ КАУЗАЛЬНОГО ПОЯСНЕННЯ У СОЦІАЛЬНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУКАХ 26

Керимов Э.С.
кандидат филос. наук, доцент Азербайджанского технического университета, г. Баку
МЕСТО И РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛЮРАЛИЗМА В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕХОДА К ПРАВОВОМУ ГОСУДАРСТВУ И ГРАЖДАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ 37

Ілляхова М.В.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЧАСУ 47

Завгородній Ю.Ю.
кандидат філос. наук, докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРЕСУ В.В. ЛЕСЕВИЧА ДО БУДДИЗМУ 58

Федь В.А.
кандидат філос. наук, доцент Слов’янського державного педагогічного університету
СВІТОГЛЯДНІ ТРАДИЦІЇ У ВИМІРАХ ОНТО-ГНОСЕОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 68

Жарких В.Ю.
кандидат філос. наук, доцент Одеського національного політехнічного університету
ПРАГМАТИЗМ І СУЧАСНА ФІЛОСОФСЬКА ТРАДИЦІЯ 79

Сторожук С.В.
кандидат філос. наук, доцент Національного університету біотехнологій і природокористування України
“НЕІСТОРИЧНІСТЬ” УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ У СВІТЛІ ІСТОРІОСОФСЬКИХ СТУДІЙ І.ЛИСЯКА-РУДНИЦЬКОГО 89

Скловський І.З.
доцент Кіровоградського національного технічного університету
МЕТАФІЗИЧНИЙ ДИСКУРС У КОНТЕКСТІ ОСМИСЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ 99

Прокопенко О.В.
асистент Слов’янського державного педагогічного університету
АКСІОЛОГІЧНІ ВИМІРИ РЕАЛЬНОГО Й ІДЕАЛЬНОГО У ФІЛОСОФСЬКІЙ КОНЦЕПЦІЇ Н.ГАРТМАНА 107

Бойко В.І.
здобувач Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв
“ПОЗИТИВНА СВОБОДА” ЯК НОВІТНІЙ НАПРЯМ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНО-ЦІННІСНОГО ОСЯГНЕННЯ СУТНОСТІ СВОБОДИ 116

Рудь Б.Ю.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СПІВВІДНОШЕННЯ СВОБОДИ І СВОБОДИ ФІЛОСОФУВАННЯ У ФІЛОСОФІЇ БЕНЕДИКТА СПІНОЗИ 126

Творiна О.Л.
Слов’янський державний педагогiчний унiверситет
МОВА ЯК ЗАСІБ ДИСКУРСУ В КОНЦЕПЦIЇ “АНОМАЛIЇ” – “НОРМИ” М.ФУКО 133

Лещенко А.М.
старший викладач Херсонського державного морського інституту
РЕЛІГІЙНА ВІРА ЯК ВИЯВ СОЦІАЛЬНОГО ПОЧУТТЯ 141

Недзельський К.К.
кандидат філос. наук, доцент Херсонського державного університету
РОЛЬ АДАПТИВНОЇ ФУНКЦІЇ РЕЛІГІЙНОЇ СВІДОМОСТІ В БУТТІ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ 152

Гасанов Н.А.
аспирант Института философии и политико-юридических исследований НАН Азербайджана
ИСЛАМСКАЯ РЕЛИГИЯ В КОНТЕКСТЕ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ОБЩЕСТВА 162

Печеранський І.П.
кандидат філос. наук, науковий співробітник Науково-дослідного інституту українознавства МОН України
ПОНЯТТЯ “РОЗУМНОЇ ВІРИ” У ФІЛОСОФІЇ ОРЕСТА НОВИЦЬКОГО 170

Дзюба О.В.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
КАТЕГОРІЯ “СВЯЩЕННЕ” Р.ОТТО В КОНТЕКСТІ МЕТОДОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ТЕОРІЇ 177

Чорний В.С.
кандидат філос. наук, докторант Національної академії оборони України
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ ВІЙСЬКОВО-СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ВІЙСЬКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ 185

Комар О.В.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ЕМЕРДЖЕНТНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ЕВОЛЮЦІЙНОГО ПОЯСНЕННЯ СВІДОМОСТІ 196

Скуріхіна Н.М.
аспірантка Киівського національного університету будівництва та архітектури
СЕМАНТИКА ГРАФІЧНИХ СКЛАДНИКІВ У ЗОБРАЖЕННІ РЕАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ. МЕХАНІЗМ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ 207

Александров Д.В.
аспірант Інституту соціології НАН України
КАТЕГОРІЯ “ІНТЕРЕС” У СОЦІОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ: ІСТОРИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ЗМІСТУ 217

Фаріна Я.О.
старший викладач Донецького інституту соціальної освіти
СУБ’ЄКТИВНІ ЧИННИКИ ПЕРЕХОДУ ОБ’ЄКТУ ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ В СУБ’ЄКТ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 233

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 77

  1. Уведомление: 2009 рік « Философия