Випуск 83

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 83. – К., 2009. – 244 c.

З М І С Т

Пархоменко Т.С.
доктор філос. наук, завідувач кафедри Київського національного університету культури і мистецтв
ПРО ПЕРСПЕКТИВИ ВВЕДЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ВИЩУ ОСВІТУ УКРАЇНИ 3

Галушко М.М.
кандидат філос. наук, доцент НТУУ “КПІ”
ОСОБИСТІСТЬ У СВІТІ КУЛЬТУРИ 12

Cупрун А.Г.
кандидат філос. наук, доцент Національного університету біоресурсів та природокористування України
ЖИТТЄВИЙ СВІТ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ДІЙСНОСТІ 19

Савицька І.М.
аспірантка Національного університету біоресурсів та природокористування України
СВОБОДА ОСОБИСТОСТІ ЯК ФОРМА ЇЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 28

Рудь Б.Ю.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПРОБЛЕМА СВОБОДИ ФІЛОСОФУВАННЯ В ДЕРЖАВІ ЗГІДНО З ФІЛОСОФІЄЮ БЕНЕДИКТА СПІНОЗИ 36

Усов Д.В.
кандидат філос. наук, доцент Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України
ТЕОРІЯ СУСПІЛЬНОЇ УГОДИ Ж.-Ж. РУССО В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ МОДЕРНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 48

Старокожева М.С.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПРИРОДА І МИСТЕЦТВО ЯК ДОСТЕМЕННА РЕАЛІЗАЦІЯ ЛЮДИНИ (ЗА Н.АББАНЬЯНО) 59

Кравець М.В.
здобувач Львівського національного університету імені Івана Франка
ТЕОРІЯ ПІЗНАННЯ Р.ДЕКАРТА ТА ЇЇ АНАЛІЗ ЯК НАУКОВОГО МЕТОДУ 72

Маханьков В.І.
здобувач ЦГО НАН України
ҐЕНЕЗА ФІЛОСОФСЬКОЇ ГЕРМЕНЕВТИКИ І ВІЗУАЛЬНЕ СПРИЙНЯТТЯ 88

Дьяковська Г.О.
аспірантка Слов’янського державного педагогічного університету
МЕТАФОРИЧНІ ВИМІРИ НАРАТИВУ 100

Богачев Р.М.
старший викладач НТУ “КПІ”
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНО-ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 108

Куліченко В.В.
Національний авіаційний університет
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОБМЕЖЕННЯ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ДО ОСМИСЛЕННЯ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ЯВИЩ 122

Мамедова Т.Е.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЗМУ Й АНТИПСИХОЛОГІЗМУ В ЛОГІЦІ 135

Надєїн І.О.
аспірант Київського національного університету будівництва та архітектури
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ “ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА”, “КУЛЬТУРОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ” І “КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА” У СУЧАСНОМУ СОЦІО-ГУМАНІТАРНОМУ ЗНАННІ 146

Квятковський Д.О.
кандидат філос. наук, асистент Одеського національного політехнічного університету
СОЦІАЛЬНА АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ІДЕАЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 157

Недзельський К.К.
кандидат філос. наук, доцент Херсонського державного університету
РЕЛІГІЙНА ВІРА І КОЛЕКТИВНА ВОЛЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В НАЦІО- ТА ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСАХ 167

Лютко О.М.
викладач Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”, Рівненський інституту
КОНЦЕПЦІЯ РЕЛІГІЙНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В ДОРОБКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ІСТОРИКІВ 177

Антоненко М.В.
аспірантка Природничо-гуманітарного ННІ Національного університету біорерсурсів і природокористування України
ПРО МЕНТАЛЬНІ КАТЕГОРІЇ “ЧАСУ” І “ПРОСТОРУ” В ТРАДИЦІЙНІЙ ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ МЕШКАНЦІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ 188

Бурік М.Л.
аспірантка Національного університету біоресурсів та природокористування України
ГЕНЕЗИС ТІЛЕСНОСТІ ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ В МІФОЛОГІЧНІЙ СВІДОМОСТІ 199

Мельник В.В.
кандидат філос. наук, доцент Слов’янського державного педагогічного університету
МІСТИЧНИЙ ФЕНОМЕН У КУЛЬТУРОРЕЛІГІЙНОМУ ТА СОЦІАЛЬНОМУ АСПЕКТАХ 210

Туренко В.Е.
студент Інституту філософської освіти і науки НПУ ім. М.П. Драгоманова
ВЧЕННЯ ПРО ЖИТТЯ ТА СМЕРТЬ У ФІЛОСОФСЬКО-БОГОСЛОВСЬКОМУ СПАДКУ КАППАДОКІЙСЬКОГО ГУРТКА 225

Третья международная научная конференция:
МИСТИКО-ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ (РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ. ФИЛОСОФИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ). ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЭЗОТЕРИЗМА И МИСТИЦИЗМА 237

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.