ОСНОВНІ ОЗНАКИ ТА СУПЕРЕЧНОСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ ЗА РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ

Якимчук О.І.

АНОТАЦІЯ

Українська національна система освіти і сьогодні перебуває під тиском залишкових ідеологічних та практичних ознак колишньої радянської освіти, яка була надмірно централізованою, ідеологізованою, денаціоналізованою та мілітаризованою. Стаття присвячена аналізу проблем, пов’язаних із тим, як перелічені суперечності впливають на сучасний розвиток української освіти. Робляться висновки про необхідність уникнення проблем, які рудиментарним чином успадковані українською системою освіти від попередньої.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

людина, освіта, культура, система освіти, радян-ська система освіти, ідеологізація, мілітаризація, денаціоналізація, централізація

ПОВНИЙ ТЕКСТ

PDF (українська)

ПРИСТАТЕЙНА БІБЛІОГРАФІЯ ДСТУ

1. Антология по истории педагогики в России (первая половина ХХ в.) : учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведений. – М. : Изд. центр «Академия», 2000. – 384 с.

2. Березівська Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті. – К. : Богданова А.М., 2008. – 406 с.

3. Білик А. Вища військова та цивільна освіта в Україні у передвоєнні та перші повоєнні роки // Воєнна історія. 2011. № 3. С. 62–67.

4. Брехунець Н. С. Політизація навчально-виховного процесу в закладах освіти України 50–80-х років XX ст.: до історіографії проблеми // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія: Історія.  2004. Вип. 8. С. 52–57.

5. Бучин М. А. Особливості та тенденції мілітариза-ції/демілітаризації сучасного світу в контексті агресивної зовнішньої політики Росії // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія. 2015. № 5. С. 37–45.

6. Вища школа Української РСР за 50 рокiв : у двох частинах (1917–1967 рр.). Ч. 2 : (1945–1967). – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – 540 с.

7. Гаєвська Л. А. Управління освітою: нові пріоритети // Проблеми та перспективи входження України в європейський інтелектуальний простір: освітні аспекти: зб. наук.-експертних матеріалів. – К. : НІСД, 2009. – С. 73–79.

8. Дем᾽яненко В. М. Мілітаризація суспільної свідомості в СРСР // Література та культура Полісся. 2016. Вип. 83. С. 117–128.

9. Дмитренко Н. М. Політика денаціоналізації культурного життя в Україні : місцеві музеї північного лівобережжя – співучасник чи жертва? (кінець 20-х – 30-ті роки ХХ ст.) // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. – К.-Глухів, 2010. – Випуск 3. – С. 336–342.

10. Лаврут О. О. Українська школа Донбасу радянського періоду : сучасна історіографія проблеми // Чорноморський літопис. 2011. Вип. 3. С. 109–116.

11. Левіт Д. А. Денаціоналізація та «мілітаризація» культурного простору університетів як ознака їх життєдіяльності у тоталітарному суспільстві // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. 2013. Вип. 22. С. 183–189.

12. Огнев’юк В.О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку. – К. : Знання України, 2003. – 450 с.

13. Околович О.В. Організаційно-змістові аспекти підготовки вчителів іноземних мов у педагогічних інститутах України (1950–1960 рр.) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. 2013. Вип. 39. С. 293–297.

14. Пантюк М. Ідеологізація змісту вищої історичної освіти в Україні у 60–70-х роках ХХ ст. // Молодь і ринок. 2016. № 6. С. 13–17.

15. Парахіна М. Б. Особливості русифікації в УРСР у другій половині 1950 – першій половині 1960-х рр. (з історії мовної проблеми) // Український історичний журнал. 2014. № 4. С. 128–146.

16. Сергійчук О. Мовна ситуація у вищих навчальних закладах України (1955–1965) // Етнічна історія народів Європи. 2000. Вип. 6. С. 4–7.

17. Тевікова О. Русифікаторська політика радянської влади в галузі освіти в роки тимчасової лібералізації тоталітарної системи // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. – Рівне : РДГУ, 2008. Випуск 13. С. 84–89.

18. Україна: друга половина ХХ століття: нариси історії. – К. : Либідь, 1997. – 350 с.

Запись опубликована в рубрике Редакційна колегія. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>