ТОПОС ЯК ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТОПОЛОГІЇ

Колінько М.В.

АНОТАЦІЯ

Статтю присвячено аналізу та визначенню топосу як філософського поняття. В античній логіці і риториці топос був артикульований як метафора для характеристики «місць», де дослідник міг знайти ар-гументи відповідно до теми. Показано, що формування думки з певної проблеми відбувається за допомогою топосів, які організовують мис-леннєвий простір, підтверджуються соціальним досвідом і беруть участь у конструюванні соціального світу. Топос є елементом мислен-нєвої схеми, яка організована в логіці просторового сприйняття світу. Топологічна стратегія дослідження соціальних явищ враховує не лише характеристики самих об’єктів аналізу, а й контексти і соціокультурне середовище, в яке вони вписані. У соціальній топології поняття «то-пос» постає конвенціональним і залежить від зміни умов, які форму-ють і приймають діючі соціальні суб’єкти.
Топос розглядається як межа, рамка об’єкта аналізу. Межі не є самодостатніми, а визначаються через відношення до іншого просто-ру, як перехід з одного простору в інший.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

топос, топологія, місце, соціальний простір, ме-жа

ПОВНИЙ ТЕКСТ

PDF (українська)

ПРИСТАТЕЙНА БІБЛІОГРАФІЯ ДСТУ

1. Аристотель. Физика // Философы Греции. Основы основ : логика, физика, этика. – Харьков : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://lib.ru/POEEAST/ARISTOTEL/physic.txt

2. Артеменко А.П. Топологія ідентичності в мережевих структурах соціуму. – Х. : Перша цифрова друкарня, 2013. – 344 с.

3. Боровкова О.В. Методологическое оправдание топики посредством «выявления топоса» // Вестник Томского государственного университета. Философия, социология, политология. 2011. № 349. С. 38–44.

4. Волков А.А. Теория риторической аргументации. Риторический аргумент. [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://www.portal-slovo.ru/philology/46961.php

5. Деррида Ж. Эссе об имени. – СПб. : Алетейя, 1998. – 190 с.

6. Москвин В.П. Аргументативная риторика: теоретический курс для филологов. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 637 с.

7. Платон. Диалоги. Тимей // Платон. Собр. соч. : В 4-х тт. – М. : Мысль, 1994. – Т. 3. – С. 17–92.

8. Соціокультурні та теоретичні засади філософії постмодерну // В. В. Лях, О. М. Йосипенко, Я. В. Любивий, В. С. Пазенок, К. Ю. Райда, Л. А. Ситніченко. – К. : Інститут філософії імені Г.Сковороди НАН України, 2017. – 312 с.

9. Хазагеров Г.Г. Топос vs концепт. К изучению топосферы куль-туры // Известия Южного федерального университета. Филологические науки. 2008. № 3. С. 6–26.

10. Шматко Н.А. Плюрализация социального порядка и социальная топология // Социологические исследования. 2001. № 9. С. 14–18.

11. Яшин Б.Л. Математика в контексте философских проблем. – М. – Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 110 с.

12. Durham C.W. Jr. Foreword to: Vieweg, Theodor. Topics and Law: a contribution to basic research in law. – Frankfurt am Mein; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien : Lang, 1993. – Р. Х–ХХХV.

13. Toulmin St. The uses of argument. – London; Cambridge : Cambridge University Press, 1958. – 415 p.

Запись опубликована в рубрике Редакційна колегія. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>