Философия - это один из источников развития человеческого знания

Випуск 10(118)

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 10(118). – К., 2012. – 240 c.

З М І С Т

Соціальна філософія

Шедяков В.Є.
доктор соц. наук, кандидат екон. наук, доцент, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень
ПОСТСУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ КОМПЛЕКСУ ВІДНОСИН ВІДЧУЖЕННЯ 3

Перглер Т.І.
кандидат політ. наук, доцент, директор Празького філіалу НПУ імені М.П. Драгоманова
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ВИПЕРЕДЖАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 14

Фуркало В.І.
кандидат філос. наук, доцент кафедри Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
МІФОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ІДЕЇ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ 24

Бердій Т.С.
доцент кафедри Державного економіко-технологічного університету транспорту
КОНЦЕПЦІЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В СОЦІОГУМАНІТАРНОМУ ЗНАННІ 33

Олексенко Р.І.
кандидат екон. наук, доцент кафедри Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
ЗАРОДЖЕННЯ ТА СУПЕРЕЧНОСТІ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ (ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ) 43

Фомін Ф.В.
аспірант Інституту філософської освіти і науки НПУ ім. М.Драгоманова
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ СОЦІАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ТА АКТУАЛІЗАЦІЇ РОЛІ СІМ’Ї У СУСПІЛЬСТВІ 54

Рябченко В.І.
провідний науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПН України
ЦИНІЗМ ЯК ПОРОДЖЕННЯ ДЕФОРМОВАНОГО СВІТОГЛЯДУ І ЧИННИК ЦІННІСНОЇ ДЕЗОРІЄНТАЦІЇ СВІДОМОСТІ ТА ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: АНАЛІТИЧНИЙ ПОГЛЯД КРІЗЬ ПРИЗМУ МОРАЛІ Й ПРАВА 65

Філософська антропологія

Самчук О.О.
кандидат філос. наук, доцент кафедри Академії праці і соціальних відносин ФПУ
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКА ЕКСПЛІКАЦІЯ ФЕНОМЕНА НАРАТИВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 75

Холох О.І.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПРАКТИКИ ВЗАЄМНОГО ОБМІНУ ДАРУНКАМИ У СИМВОЛІЧНІЙ АНТРОПОЛОГІЇ К.ГІРЦА 86

Соболєвський Я.А.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ЛЮДСЬКА ГІДНІСТЬ У ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДАХ КАРОЛЯ ВОЙТИЛИ 97

Блоха Я.Є.
асистент кафедри Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
http://multiversum.com.ua/?p=2639 108

Методологія пізнання

Татарів Р.М.
кандидат філос. наук, доцент Технологічного інституту СНУ ім. Володимира Даля ДІАЛЕКТИКА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ФОРМА ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНОСТІ 118

Куплін В.М.
кандидат філос. наук, науковой співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ДО АРХІТЕКТОНІКИ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЇ СЕМІОТИКИ КАРЛА-ОТТО АПЕЛЯ 129

Синиця А.С.
кандидат філос. наук, старший викладач Львівського державного університету фізичної культури
ФІЗИКАЛІСТСЬКИЙ РЕДУКЦІОНІЗМ Д.ДЕННЕТА У ПИТАННІ ДОСЛІДЖЕННЯ КВАЛІА: КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ 144

Шинкарюк Ю.М.
кандидат технічних наук, заступник директора з питань науки НВО «Сілверхорст»
МАТЕМАТИЧНИЙ ВАРІАНТ ФІЛОСОФСЬКОГО АТОМІЗМУ І ПЛАНКІВСЬКІ ВЕЛИЧИНИ 153

Вербицька О.В.
аспірантка Львівського національного університету імені Івана Франка
КРИТИЧНА НАСТАНОВА, КОНСТРУКТИВІЗМ ТА ЕТИКА ТОЛЕРАНТНОСТІ У ДИСКУРСІ ПОСТМОДЕРНІЗМУ 162

Філософія культури та естетика

Ібрагімов М.М.
кандидат філос. наук, професор, професор кафедри філософії, історії та соціології Національного університету фізичного виховання і спорту України
КІНЕСТЕЗА ЯК ВИХІДНА КАТЕГОРІЯ У ФІЛОСОФСЬКО-ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО СВІТОГЛЯДУ 170

Блохін О.В.
здобувач НПУ імені М.П. Драгоманова
ЦІННІСНА ПРИРОДА СПОРТУ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 181

Муха О.Я.
кандидат філос. наук, доцент кафедри Інституту філософської освіти та науки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова
СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ: ПОСТМОДЕРНІЗМ У ПРАКТИЦІ 191

Філософські проблеми релігієзнавства

Бліхар В.С.
кандидат філос. наук, доцент, завідувач кафедри Львівського державного університету внутрішніх справ
ВПЛИВ ЦЕРКВИ НА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 201

Гринько О.А.
кандидат філос. наук, доцент кафедри Київського національного університету будівництва та архітектури
ВПЛИВ ІДЕЇ КЕНОСИСУ НА ФОРМУВАННЯ ВІРОВЧЕННЯ ТА КУЛЬТОВУ ПРАКТИКУ ЦЕРКВИ ОСТАННЬОГО ЗАВІТУ 211

Харитон І.М.
кандидат філос. наук, доцент Рівненського державного гуманітарного університету
РЕКОНСТРУКЦІЯ МОДЕЛІ ДУХОВНОЇ МУЗИКИ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ`Я В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ 221

Карачевцева Л.М.
секретар відділу Інституту філософії імені Г.C. Сковороди НАН України
БОЖЕСТВЕННА «ТРАВМА» НЕСКІНЧЕННОГО:
СТРУКТУРА КАРТЕЗІАНСЬКОГО COGITO В ТРАКТОВЦІ ЕМАНЮЕЛЯ ЛЕВІНАСА 231