Философия - это один из источников развития человеческого знания

Випуск 9(117)

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 9(117). – К., 2012. – 240 c.

З М І С Т

Філософська антропологія

Максюта М.Є.
доктор філос. наук, професор Національного університету біоресурсів і природокористування України
МИЛОСЕРДЯ І МИ 3

Осипов А.О.
доктор філософських наук, професор кафедри Чорноморського державного університету ім. Петра Могили
ТІЛЕСНІСТЬ ТА СИМВОЛІЧНИЙ ХАРАКТЕР ДУХОВНОСТІ 15

Кудлач-Мельник В.І.
кандидат історичних наук, доцент кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
СФЕРА НЕСВІДОМОГО І ПРИРОДИ ЛЮДИНИ 26

Гавронська Т.В.
здобувач НПУ імені М.П. Драгоманова
ДЕМОКРАТИЧНО-КУЛЬТУРНІ ВИМІРИ ПРАВ І СВОБОД ОСОБИСТОСТІ 38

Тенькова Л.В.
кандидат філос. наук, доцент, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка
ПОЗИТИВНІ, КОНСТРУКТИВНІ РИСИ ВІДЧАЮ ТА ЙОГО ЗВ’ЯЗОК ІЗ СВІТОГЛЯДОМ ЛЮДИНИ 60

Історія філософії

Капранов С.В.
кандидат філос. наук, науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
НІСІДА КІТАРО (1870–1945): СХІДНОАЗІЙСЬКА ТА ЄВРОПЕЙСЬКА КУЛЬТУРИ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ ФІЛОСОФА 69

Руденко С.В.
кандидат філософських наук, доцент, КНУТШ
КОНЦЕПЦІЯ РЕКОНСТРУЮЮЧОЇ РЕФЛЕКСІЇ Г.ПАТНЕМА У СТРУКТУРІ МЕТОДОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ 79

Стрелкова А.Ю.
кандидат філос. наук, докторантка Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ФІЛОСОФІЯ «ПОРОЖНЕЧІ» ТА ВЧЕННЯ ПРО «НЕ-Я» В РАННЬОМУ БУДДИЗМІ 88

Довга Л.М.
кандидат філос. наук, старший науковий співробітник, в.о. професора Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського
«ОТЧИЗНА» ЯК СУСПІЛЬНА ЦІННІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ РЕЛІГІЙНІЙ КУЛЬТУРІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ. 99

Волковський В.П.
аспірант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
СТАНОВЛЕННЯ МОДЕРНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО ТОВАРИСТВА 110

Методологія пізнання та соціальних наук

Тімченко О.П.
доктор філос. наук, доцент, завідувач кафедри Львівської комерційної академії
КРИТИКА ОТОТОЖНЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНА ДІЯ» ІЗ СОЦІОЛОГІЧНИМ 126

Татарів Р.М.
кандидат філос. наук, доцент Технологічного інституту СНУ ім. Володимира Даля
ДО КРИТИКИ ДІАЛЕКТИЧНОГО МЕТОДУ 138

Вишинський С.Д.
аспірант Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
ПАРАДИГМАЛЬНА КРИТИКА ЗАХОДУ У ФІЛОСОФІЇ ІНТЕГРАЛЬНОГО ТРАДИЦІОНАЛІЗМУ 148

Філософія культури і педагогіки

Гончаров В.І.
професор, директор Інституту іноземної філології НПУ імені М.П.Драгоманова
НАУКОЦЕНТРИЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДИСКУРСУ 164

Покулита І.К., Виселко І.В.
кандидат філос. наук, доцент кафедри НТУУ «КПІ»; аспірантка НТУУ «КПІ»
АКТУАЛІЗАЦІЯ КУЛЬТУРНИХ СМИСЛІВ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 176

Ібрагімов М.М.
кандидат філос. наук, професор, професор кафедри Національного університету фізичного виховання і спорту України
СВІТОГЛЯДНІ ЕКЗИСТЕНЦІАЛИ В АКСІОЛОГІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (РОЗУМ, ВОЛЯ І ПОЧУТТЯ) 186

Дроботенко М.О.
аспірантка Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди
ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КАРИТАТИВНИХ ПРАКТИК: ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 199

Релігієзнавство

Бліхар В.С.
кандидат філос. наук, доцент, завідувач кафедри Львівського державного університету внутрішніх справ
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН 209

Кузев В.В.
кандидат філос. наук, докторант Приазовського технічного університету
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ЗАГРОБНОЇ ВІДПЛАТИ В КАБАЛІСТИЧНІЙ ТРАДИЦІЇ 220

Красна К.Є.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ТЕРМІНОСИСТЕМА ЯЗИЧНИЦТВА І НЕОЯЗИЧНИЦТВА 229