Философия - это один из источников развития человеческого знания

Випуск 5(113)

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 5(113). – К., 2012. – 240 c.

З М І С Т

Філософія науки

Касьянов Д.В.
кандидат філос. наук, здобувач НПУ імені М.П. Драгоманова
ІДЕЯ ПРОГРЕСУ І СУЧАСНІ ФУТУРОЛОГІЧНІ ПРОГНОЗИ РОЗВИТКУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 3

Косогор Г.П.
викладач Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
ДО ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ІСТОРІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ СЕРЕДИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 15

Соціальна філософія

Блохіна Л.Л.
кандидат філол. наук, завідувачка кафедри Одеської національної академії харчових технологій
МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 25

Слуцька Ю.Г.
аспірантка Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
РИТУАЛ ЯК ПРОЦЕС АДАПТАЦІЇ 34

Рочняк О.В., Koсьміна Д.Д.
кандидат філос. наук, доцент кафедри Горлівського держ. пед-го інституту іноземних мов; студентка Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов
ПРОЯВ ГЕНДЕРНОЇ СПЕЦИФІКИ В РЕКЛАМІ 43

Філософія політики

Шевчук Д.М.
кандидат філос. наук, доцент кафедри Національного університету «Острозька академія»
«МАШИНА ПОЛІТИЧНОГО» В ГОРИЗОНТІ ВЗАЄМОДІЇ ТЕХНІКИ І ПОЛІТИКИ 51

Стрижньов М.Ю.
пошукувач Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ДО ПИТАННЯ ПРО ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНУ АНГАЖОВАНІСТЬ У ПОЛІТИЧНИХ СТРАТЕГІЯХ ХХ СТОЛІТТЯ 61

Зімін В.С.
здобувач НПУ імені М.П. Драгоманова
ПРІОРИТЕТ ЛЮДИНИ ЯК ПРИНЦИП ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 71

Історія філософії

Льовкіна О.Г.
доктор філос. наук, доцент, Національний університет державної податкової служби України
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕКТОЛОГІЇ О.БОГДАНОВА 81

Вдовиченко Г.В.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ В.ЮРИНЦЯ: ВЧЕННЯ ПРО «ТИП СОЦІАЛІСТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ» 91

Вишинський С.Д.
аспірант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ТРАДИЦІОНАЛІЗМ ЯК ІНВЕРСІЯ ГЕГЕЛІВСЬКОЇ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ: ВСТУП ДО ПРОБЛЕМИ 103

Заїка Т.П.
студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СТАНОВЛЕННЯ МОДЕРНОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ В УКРАЇНІ ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ ЧАСОПИСУ «УКРАЇНСЬКА ХАТА») 113

Філософія освіти

Уваркіна О.В.
кандидат пед. наук, в.о. професора кафедри НПУ імені М.П. Драгоманова
ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ 125

Солодій І.
здобувач НПУ імені М.П. Драгоманова
ПОНЯТТЯ «УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ» В СУЧАСНОМУ ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ 138

Романюк О.В.
викладач Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
ПРОБЛЕМИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ В МЕДИЧНИХ ВНЗ УКРАЇНИ 149

Макаренко С.О.
кандидат філос. наук, радник дирекції Інституту обдарованої дитини НАПН України
ІННОВАЦІЙНА ПРИРОДА НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ 160

Ібрагімов М.М.
кандидат філос. наук, професор, професор кафедри Національного університету фізичного виховання і спорту України
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО НАВЧАННЯ У ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ 168

Філософська антропологія та феноменологія пізнання

Кононова О.В.
аспірантка Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов
САМОТНІСТЬ ЯК ІМПУЛЬС АНТРОПОЛОГІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ 181

Ференц О.І.
аспірантка Львівського національного університету імені Івана Франка
ОБРАЗИ ІНШОГО В СУЧАСНОМУ СВІТІ: ЛЮДИ-ВІДХОДИ – ЗАБАВКИ – ПЕРСОНАЖІ 192

Ведмедєв В.М. заступник головного редактора Сумської обласної газети «Громадянин України»
МИСТЕЦЬКІ ТА ПОЗАМИСТЕЦЬКІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ АБСУРДНОГО 203

Тиха О.В.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СИНЕСТЕЗІЯ ТА КОНТАМІНАЦІЯ: ДОСВІД ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ 214

Чорноморденко Д.І.
студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ГЛОБАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ 225