Философия - это один из источников развития человеческого знания

Випуск 3(111)

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 3(111). – К., 2012. – 240 c.

З М І С Т

Історія філософії

Райда К.Ю.
доктор філос. наук, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНА АКСІОЛОГІЯ: ПОСТЕКЗИСТЕНЦІАЛІСТСЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ КЛАСИЧНОГО ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМУ ЧИ МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕТАФІЗИКИ? 3

Цюрупа М.В.
доктор філос. наук, професор, завідувач кафедри Державного економіко-технологічного університету транспорту, м. Київ
ПОШУКИ ПРИРОДНОЇ СУТНОСТІ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ЇЇ ТІЛЕСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ) 14

Козерод О.В.
доктор іст. наук, старший науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України
ІСАЙЯ БЕРЛІН – ВИДАТНИЙ ЄВРЕЙСЬКИЙ ЛІБЕРАЛЬНИЙ ФІЛОСОФ ХХ СТОЛІТТЯ 23

Матвієнко І.С.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
КАТОЛИЦЬКИЙ ПЕРСОНАЛІЗМ ЖАКА МАРІТЕНА 36

Полтавцев О.Г.
кандидат філос. наук, доцент кафедри Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів
ФІЛОСОФІЯ ПОСТМОДЕРНУ ЯК ПРОЛІФЕРАЦІЯ КОНЦЕПТІВ ІЗ ПРОСТОРУ СФЕРИ «МІЖ» 46

Вишинський С.Д.
аспірант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
РЕЦЕПЦІЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ТРАДИЦІОНАЛІЗМУ В ЗАХІДНІЙ АКАДЕМІЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ 55

Соціальна філософія

Надибська О.Я.
доктор філос. наук, доцент, завідувач кафедри Одеського державного університету внутрішніх справ
ГНОСЕОЛОГІЧНА ПРИРОДА СОЦІАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ 65

Блохіна Л.Л.
кандидат філол. наук, завідувач кафедри Одеської національної академії харчових технологій
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 77

Філософська антропологія та феноменологія свідомості

Загарницька І.І.
кандидат філос. наук, директор Інституту розвитку дитини НПУ імені М.П. Драгоманова
ЗМІНА ПАРАДИГМ РОЗУМІННЯ ДИТИНСТВА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ ЛЮДИНИ 86

Коржов Г.О.
кандидат соц. наук, доцент, доцент кафедри Макіївського економіко-гуманітарного інституту
ФЕНОМЕН ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЕПОХУ ВИСОКОГО МОДЕРНУ 99

Чорноморденко І.В., Куцурук В.М.
доктор філософських наук, професор; аспірантка КНУБіА
АНТРОПОЛОГІЧНІ ІДЕЇ У ФІЛОСОФСЬКІЙ СПАДЩИНІ І.ФРАНКА: ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ДОСВІД 110

Герман Є.С.
дійсний член МАН, учень ліцею № 100, м. Київ
СПЕЦИФІКА ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 122

Жукова А.І.
аспірантка Харківського Національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди
ФЕНОМЕНОЛОГІЯ СВІТУ МРІЙ 128

Філософія освіти

Павлова О.Ю.
доктор філос. наук
ЕКОНОМІЧНІ, ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ЗОНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 135

Tриняк M.В.
доктор філософських наук, професор кафедри ХНПУ імені Г. С. Сковороди
ДІАЛОГІЧНА ПЕДАГОГІКА: ДО ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗРУШЕНЬ В ОСВІТІ 141

Фатхутдінова О.В.
кандидат юрид. наук, доцент, декан юридичного факультету Київського університету туризму, економіки і права
ЗНАЧЕННЯ ФІЛОСОФСЬКИХ ДИСЦИПЛІН У ФОРМУВАННІ СВІДОМОСТІ ЮРИСТА 150

Філософія культури та проблеми естетики

Вдовиченко Г.В.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ УСРР У 1920-Х – 1930-Х РР. 158

Рожкова Ю.А.
кандидат філос. наук, старший викладач Донбаської державної машинобудівної академії
СИМУЛЯКРИЗАЦІЯ ДІЙСНОСТІ ЯК ОСОБЛИВИЙ ПРИНЦИП ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ОЗНАК КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 170

Гарбар Г.А.
доцент, завідувач кафедри Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОСТИННОСТІ Й ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 178

Мисюра Ю.М.
аспірантка Національного університету біоресурсів і природокористування України
КОМУНІКАТИВНА ТА ІГРОВА ФУНКЦІЇ МИСТЕЦТВА В ЕСТЕТИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ Ф.ШИЛЛЕРА 185

Ємельянова Т.В.
кандидат філос. наук, доцент кафедри ХІСТ ВМУРоЛ «Україна», м. Хмельницький
ТЕОРІЯ «ВПОЧУВАННЯ»: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ (НІМЕЦЬКА ЕСТЕТИКА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ) 196

Поправко О.
аспірантка Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди
ФУНДАМЕНТАЛЬНІСТЬ СВЯТА В КУЛЬТУРНОМУ БУТТІ ЛЮДИНИ 206

Філософія та методологія науки

Цабанов А.М.
аспірант НУБІП України
НОВІТНІЙ ПАРАДИГМАЛЬНИЙ ЗСУВ У МЕТОДОЛОГІЧНІЙ СВІДОМОСТІ НАУКИ 217

Татарів Р.М.
кандидат філос. наук, доцент Технологічного інституту СНУ ім. Володимира Даля
У ПОШУКУ НОВОЇ ПІДВАЛИНИ КЛАСИЧНОЇ ЛОГІКИ 226