Философия - это один из источников развития человеческого знания

Випуск 6(114)

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 6(114). – К., 2012. – 240 c.

З М І С Т

Історія філософії

Сафонік Л.М.
кандидат філос. наук, доцент кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка
СМИСЛИ БУТТЯ ЯК ПІДГРУНТЯ СЕНСУ ЖИТТЯ У ФУНДАМЕНТАЛЬНІЙ ОНТОЛОГІЇ М.ГАЙДЕГГЕРА 3

Йосипенко О.М.
кандидат філос. наук, науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ТА ЛІНҐВІСТИЧНА ФІЛОСОФІЯ 13

Колотілова Н.А
кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
РИТОРИКА ТА ДІАЛЕКТИКА (ЛОГІКА) В «ЕТИМОЛОГІЯХ» ІСІДОРА СЕВІЛЬСЬКОГО 23

Холох О.І.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ДАРУВАННЯ ЯК ОБМІН У СОЦІАЛЬНІЙ АНТРОПОЛОГІЇ Е.ЛІЧА 33

Соціальна філософія

Бердій Т.С.
Державний економіко-технологічний університет транспорту
НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСЬ У СУЧАСНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ 45

Льовкіна О.Г.
доктор філос. наук, доцент Національного університету державної податкової служби України
ПРОБЛЕМА ЄДНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ МЕТОДІВ У ТЕКТОЛОГІЇ О.О. БОГДАНОВА 54

Соловйова А.О.
аспірант Національного університету біоресурсів та природокористування України
ЕЛЕКТРОННА ЕПОХА: ТРАНСФОРМАЦІЯ БАЗОВИХ СФЕР ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 64

Гвоздецька О.О.
аспірантка Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова
НЕІГРОВІ РИТУАЛЬНІ ПРАКТИКИ В ІГРОВОМУ ПРОСТОРІ ВСЕСВІТНЬОЇ МЕРЕЖІ: ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО У ВІРТУАЛЬНОМУ БУТТІ 76

Онтологія і теорія пізнання

Кудлач-Мельник В.І.
доцент кафедри Івано-Франківського Національного технічного університету нафти й газу
СВІДОМІСТЬ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ Й ІДЕАЛЬНЕ ТВОРЕННЯ СВІТУ 84

Черемісіна А.С.
аспірант Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов
ОНТОЛОГІЧНА ОСНОВА ІСНУВАННЯ СВОБОДИ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОГО ГРАВЦЯ 96

Філософія і методологія науки

Клочков І.В.
кандидат філос. наук, доцент Національного університету харчових технологій
МОВА НАУКИ ЯК СВІТОГЛЯДНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 106

Татарів Р.М.
кандидат філос. наук, доцент Технологічного інституту СНУ ім. Володимира Даля
НАКОПИЧУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МОВИ 112

Самчук Р.В.
кандидат філос. наук, молодший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
АКСІОЛОГІЧНІ ІНТЕНЦІЇ ФІЛОСОФІЇ ЕКОЛОГІЇ 122

Мірошник Г.В.
аспірантка Інституту філософії НАН України імені Г.С. Сковороди
АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАУКИ В СУПЕРІНДУСТРІАЛЬНУ ЕПОХУ 135

Кравчук М.О.
магістр філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПАРАДОКСАЛЬНІСТЬ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ 146

Філософія культури і естетика

Федь В.А.
доктор філос. наук, доцент Слов’янського державного педагогічного університету СИГНІФІКАТИ КУЛЬТУРОТВОРЧОГО БУТТЯ: ПРАКТИЧНИЙ РІВЕНЬ 158

Ємельянова Т.В.
кандидат філос. наук, доцент кафедри загальноосвітніх дисциплін
ЕСТЕТИКА ТА ПСИХОЛОГІЯ: ДОСВІД МІЖНАУКОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ 170

Стрижньов М.Ю.
пошукувач Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ЕСТЕТИКА ГРОМАДЯНСЬКОСТІ В ТВОРАХ Ж.-П. САРТРА 181

Філософія освіти

Александров Д.В.
кандидат соц. наук, старший викладач Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
СТРАТЕГІЇ АДАПТАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ 191

Іщенко А.М.
викладач Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ І НАДЛИШКОВА ОСВІТА 201

Іщенко О.А.
пошукувач Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ТА СПІЛЬНА ТВОРЧІСТЬ ЯК НЕОБХІДНЕ ПІДГРУНТЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 211

Соціологія

Кучер Г.О.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ФІГУРАТИВНА СОЦІОЛОГІЯ ЯК СИНТЕЗ МІКРО- ТА МАКРОПІДХОДІВ У СОЦІОЛОГІЇ 222