Випуск 3-4(151-152)

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 3-4(151-152). – К., 2016. – 208 c.

З М І С Т

Кравцов Ю.С.
доктор філософських наук, професор кафедри філософії та історії України ДДТУ
ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ОНТОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 3

Сащук Г.М.
доктор політичних наук, професор Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка
ФЕНОМЕН КОНФЛІКТОГЕННОСТІ ТА НАСИЛЬСТВА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 12

Віцько О.В.
кандидат соціологічних наук, старший викладач УІПА
РИЗИКИ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 22

Кудлач В.
кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії ІФНТУНГ
ВПЛИВ МЕРЕЖЕВИХ КОМУНІКАТИВНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ СУСПІЛЬСТВА 31

Хилько М.І.
доктор філософських наук, професор кафедри політології КНУ імені Тараса Шевченка
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРІОРИТЕТІВ ПОЛІТИКИ ЕКОБЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ 41

Дзьобань О.П.
доктор філософських наук, професор
СУСПІЛЬНИЙ ІДЕАЛ:
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ АНТИЧНОГО РОЗУМІННЯ
56

Громова О.В.
соискатель кафедры философии ДНУ имени О. Гончара
ДИХОТОМИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ ОДИНОЧЕСТВО В ТЕОРИИ ЭРИХА ФРОММА 69

Матвієнко І С.
кандидат філософських наук, асистент кафедри філософії НУБІП України
АВТОР, ТЕКСТ, ДИСКУРС: ФІЛОСОФСЬКІ РОЗВІДКИ МІШЕЛЯ ФУКО 81

Клочков І.В.
кандидат філософських наук, доцент НУХТ
АПОФАТИКО-ПАНТЕЇСТИЧНИЙ ХАРАКТЕР DOCTA IGNORANTIA М. КУЗАНСЬКОГО 87

Петров Є.П.
аспірант КНУ імені Тараса Шевченка
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ІДЕЙ ДЖ. ЛОККА 98

Кіхно О.В.
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ІДЕЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ ДОБИ У СОЦІАЛЬНІЙ ФІЛОСОФІЇ ШРІ АУРОБІНДО 45–46 107

Максюта М.Є.
доктор філософських наук, професор НУБіП України
ФІЛОСОФІЯ ГІДНОСТІ: ДО ЄДНОСТІ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ТА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ КОНОТАЦІЙ 117

Співак В.В.
кандидат філософських наук, Академія ДПтС
МОРАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ ОБРАЗУ ВОЇНА В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ ЕПОХИ БАРОКО 129

Туренко В.Е.
кандидат філософських наук, м.н.с. філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка
ЕТИКО-ЕСТЕТИЧНА ЕКСПЛІКАЦІЯ ВЧЕННЯ ПРО ДВОХ АФРОДІТ У ПРОМОВІ ПАВСАНІЯ [Symp. 180с – 185с] 137

Буцикіна Є.О.
кандидат філософських наук, асистент кафедри етики, естетики та культурології філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка
ТРАНСФОРМАЦІЯ КАТЕГОРІЇ «ПОТВОРНЕ» В МЕЖАХ ПОСТНЕКЛАСИЧНОГО ЕСТЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ 146

Дергачов Є.В.
аспірант кафедри теорії та практики управління НТУУ «КПІ»
ПРАВОВА СВІДОМІСТЬ СУСПІЛЬСТВА: ВІД ПРАВОРОЗСУДКОВОСТІ ДО ПРАВОРОЗУМНОСТІ 155

Комаха Л.Г.
к.філос.н., доцент кафедри логіки філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка
НАУКОВЕ ПІЗНАННЯ В АРГУМЕНТАХ «МЕТОДОЛОГІЧНОГО АНАРХІЗМУ» 169

Зінкевич Т.
магістр богослов’я (м. Луцьк)
ІДЕЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕЛІГІЇ У ТВОРАХ ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ВІДРОДЖЕННЯ КІНЦЯ ХVІ – ПОЧАТКУ ХVІІ СТ. 178

Шевченко С.Л.
кандидат філософських наук, докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРАВОСЛАВ’Я МИКОЛОЮ БЕРДЯЄВИМ ТА ПРОБЛЕМА ТЛУМАЧЕННЯ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОЇ ПРИРОДИ ДУХОВНОГО 190

Запись опубликована в рубрике Редакційна колегія. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.