Философия - это один из источников развития человеческого знания

Випуск 1-2(149-150)

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 1-2(149-150). – К., 2016. – 226 c.

З М І С Т

ЛЮБИВИЙ Я. В.
[СОЦІАЛЬНА РЕФЛЕКСІЯ ЯК МЕХАНІЗМ САМООРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ]
{Social reflection as a mechanism of self-organization of social networks} 3

POLYSAEV А.
{POLITICAL LEADERSHIP AS A CORRELATE OF THE DEVELOPMENT OF THE INFORMATIONAL SOCIETY} 25

СЕМЕНЧЕНКО Ф. Г.
[ДЕМОКРАТІЯ – ОСНОВОПОЛОЖНА ЦІННІСНА СКЛАДОВА ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ]
{Democracy – the founder of values a component of the political regime} 35

ЛУКАШЕНКО М. В.
[ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОСТІ ЯК ОСОБЛИВОГО ВИМІРУ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ В МОДЕРНИЙ ЧАС]
{The formation of sociality as a special dimension of human existence in the modern time} 46

ЗАХАРЕНКО К.
[ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ НЕДЕРЖАВНИХ СУБ’ЄКТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ]
{Efficiency of use of potential of non-state actors of information security} 58

ЙОСИПЕНКО О. М.
[ІНТЕРПРЕТУВАТИ ІНТЕРПРЕТАТОРА АБО СОЦІАЛЬНА ІСТОРІЯ ФРАНЦУЗЬКИХ РЕЦЕПЦІЙ НІЦШЕ]
{To interpret an interpreter or a social history of the french receptions of nietzschе} 71

БОРИСОВА-ЖЕЛЄЗНОВА К. О.
[КУЛЬТУРА І ОСОБИСТІСТЬ В ПСИХОАНАЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ТЕОРІЇ ЖАКА ЛАКАНА]
{Culture and personality in psychoanalytic discourse theory of jacques lacan’s} 83

КЛОЧКОВ І. В.
[TACTUM INTRINSECUM І ГНОСЕОЛОГІЧНІКОНТРОВЕРЗИ ФІЛОСОФІЇ Т. КАМПАНЕЛЛИ]
{Tactum intrinsecum & gnoseolodical t. campanella} 92

IGNATKO V.
{EVOLUTION OF «LIVING SPACE» OF A HUMAN BEING IN A PERIOD FROM SCIENTIFIC-AND-TECHNOLOGICAL ADVANCE TO INFORMATION EVOLUTION ERA} 103

ПЕТРЕНКО М. О.
[ІДЕЯ СУВЕРЕННОСТІ ТА ГІДНОСТІ ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФСЬКІЙ АНТРОПОЛОГІЇ БЛЕЗА ПАСКАЛЯ]
{The idea of sovereignty and dignity in blaise pascal’s philosophical anthropology} 116

КОМАХА Л. Г.
[ПРИНЦИПИ ІСТИНИ ЯК АРГУМЕНТИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ: СМИСЛОДІЯЛЬНІСНИЙ ВИМІР]
{The principles of truth as arguments of cognition: meaning and activity dimension} 127

РУБАНЕЦЬ О. М.
[МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ТА ОНТОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ОБ’ЄКТИВНОСТІ]
{The methodological and ontological objectivity content} 136

ТОФТУЛ М. Г.
[ПАСИВНИЙ ТИП ЕСТЕТИЧНОГО ВІДНОШЕННЯ ЛЮДИНИ ДО ДІЙСНОСТІ]
{The passive type of human aesthetic relationship to reality} 146

ФОРКОШ С. М.
[ЛОГІКА КУЛЬТУРИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ Ф. ДЖЕЙМІСОНА]
{Logic of postmodernism culture of f. Jameson} 160

БАРНА Н. В.
[ГЕНЕРАТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДИЗАЙНУ В КОНТЕКСТІ ТЕХНО-ІННОВАЦІЙ ПОСТМОДЕРНУ]
{Generative design trends in the context of postmodern techno-innovation} 172

ШКІЛЬ С. О.
[ДЖЕРЕЛА ПРАВОСЛАВНОГО ФУНДАМЕНТАЛІЗМУ ПАТРІАРХА КИРИЛА]
{Sources of orthodox fundamentalism of patriarch kiril} 183

СОЛОВІЙ Р. П.
[ПОСТМОДЕРНИЙ ПРОТЕСТАНТИЗМ: ХРИСТОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ВИНИКАЮЧОЇ ЦЕРКВИ]
{Postmodern protestantism: christological innovations of emerging church}194

КАЦЬОРА О. В.
[СОЦІОЛОГІЧНІ ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ]
{Sociological ways to overcome social problems} 205

CУССЬКА O. O.
[МОДЕРНІЗОВАНІ ТА ТРАНСФОРМОВАНІСУСПІЛЬСТВА МІЖ «КРАХОМ» КОМУНІКАЦІЇ І ФУНКЦІОНАЛОМ «СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ]
{The modernized and transformed society between the «collapse» of communication and functional «knowledge society} 214