Философия - это один из источников развития человеческого знания

Випуск 1-2(159-160)

[Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – випуск 1-2 (159-160). – К., 2017. - 208 c.]

[З М І С Т]

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Усов Д.В
кандидат філософських наук, доцент ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України
[СУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ СВОБОДИ: КОНТРАКТУАЛІСТИЧНИЙ ВИМІР)]
{Modern philosophy of freedom: contractualistic measurement} 3

Шевченко М.О.
кандидат філософських наук, старший викладач КНУКіМ
[ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ МАНІПУЛЯЦІЇ]
{Forecasting as a technology of manipulation.} 15

Качинська І.П.
студентка КНУКіМ
[ДИНАМІКА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ]
{Dynamics of value orientations of Ukrainian youth.} 24

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ

Любивий Я.В.
доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
[ПОДОЛАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ФІЛОСОФІЇ ПОСТМОДЕРНІЗМУ (У.БЕК)]
{The Overcoving of Methodological Foundations of Philosophy of Post-Modernism (U.Beck)..} 35

Ільїна А.В.
кандидат мистецтвознавства, молодший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
[ОСОБЛИВОСТІ ТЕМАТИЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ В ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНІЙ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ ТА В ДЕКОНСТРУКЦІЙНІЙ ФІЛОСОФІЇ]
{Specifics of Thematization of the Problem of Identity in Transcendental Phenomenology and Philosophy of Deconstruction}54

Ільїна Г.В.
кандидат філософських наук, доцент КНУ імені Тараса Шевченка
[ВІЗУАЛЬНІ СТУДІЇ В ПАРАМЕТРАХ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО ПІЗНАННЯ І ФОРМУВАННЯ МИСЛЕННЯ]
{Visual Studies in the Parameters of Historical and Philosophical Knowledge and the Formation of Thinking..}75

Беркаль М.Д.
аспірант Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
[РЕЦЕПЦІЯ ІДЕЙ НІЦШЕ В «АНТИ-ЕДИПІ» ЖИЛЯ ДЕЛЬОЗА ТА ФЕЛІКСА ГВАТТАРІ]
{Reception of the Nietzsche`s ideas in «Anti-Oedipus» by Gilles Deleuze and Felix Guattari.}86

Артемчук М.Д.
аспірант КУТЕП
[ЛОКАЛІЗАЦІЯ ПРИРОДНОПРАВОВОГО ДИСКУРСУ ПІД ВПЛИВОМ СОЦІО-КУЛЬТУРНИХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА РИЗИКУ]
{Localization of the natural right discourse under the influence of the sociocultural challenges of modern risk society..}104

Кіхно О.В.
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
[ДИХОТОМІЯ ІСТОРІОСОФСЬКИХ ТА ЕВОЛЮЦІОНІСТСЬКИХ ВИМІРІВ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ТА ІНДІЙСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ]
{The dichotomy of historical and evolutionist measuring in the context of European and Indian philosophical idea.}114

Горбань Р.А.
кандидат філософських наук, в. о. професора Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ
[АКТИВНО-ТВОРЧА СПІВПРАЦЯ БОГА І ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНОМУ ТЛУМАЧЕННІ ФЕНОМЕНА ОСОБИ ЧЕСЛАВОМ СТАНІСЛАВОМ БАРТНІКОМ]
{Active and Creative Synergy of God and Man in Philosophical and Religious Interpretation of a Personality Phenomenon by Czeslaw Stanislaw Bartnik.}132

Клочков І. В.
кандидат філософських наук, доцент НУХТ
[ФЛОРЕНТІЙСЬКИЙ НЕОПЛАТОНІЗМ МАРСІЛІО ФІЧІНО]
{Marcilio Fichino and the Florence neo-platonism.}146

Співак В.В.
кандидат філософських наук НМАУ ім. П.І. Чайковського
[УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ В МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІЙ СКЛАДОВІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКОВНОЇ ПРОПОВІДІ XVII СТ]
{The idea of pleasure in the moral and ethical component of the Ukrainian church sermon of the XVII century.}160

Шеремета О.Ю.
кандидат філософських наук, молодший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
[ІСТОРИК ФІЛОСОФІЇ – о.МИКОЛА КОНРАД: НОТАТКИ ДО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БІОГРАФІЇ]
{Historian of Philosophy – Father Mycola Conrad: notes to an intellectual biography.}169

Білецька В.В.
аспірантка кафедри філософії ПНПУ імені В.Г. Короленка
[ОСНОВНІ АСПЕКТИ РАННІХ ПРАЦЬ ІВАНА МІРЧУКА]
{The main ideas of early works of Ivan Mirchuk.}184

НА ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ

Самчук Р.В.
кандидат філософських наук, в.о. ученого секретаря Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
[ВАСИЛЬ ЛІСОВИЙ: «ЛЮДИНА НЕ ЗІ СТРАХУ»]
{Vasyl Lisovy: «The man without fear».} 197