Философия - это один из источников развития человеческого знания

Випуск 6(94)

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 6(94). – К., 2010. – 256 c.

З М І С Т

Соціальна філософія

Покулита І.К.
кандидат філос. наук, доцент НТУУ «КПІ»
CОЦІОКУЛЬТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 3

Радей А.С.
викладач НТУУ «КПI»
БЮРОКРАТИЗАЦІЯ ЯК ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ 16

Балюк Р.В.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СОЦІАЛЬНА ОДНОЧАСНІСТЬ ТРАДИЦІЙ ТА НОВАТОРСТВА 27

Драгун О.Ю.
аспірантка НТУУ «КПІ»
ФЕНОМЕН ПОЛІЛОГУ: СИМЕТРИЧНА ТА АСИМЕТРИЧНА КОМУНІКАЦІЯ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ) 37

Нерсесян Г.А.
пошукувач НТУУ «КПІ»
ПЕРЕТВОРЕНІ ФОРМИ: НЕЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ СУСПІЛЬНОГО ОБМІНУ ЯК ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКОГО ВІДЧУЖЕННЯ 50

Лісовський П.М.
кандидат філос. наук, доцент кафедри Міжгалузевого інституту управління, експерт при Раді національної безпеки і оборони України
ГЕНІЙ ЯК КРИТЕРІЙ ТВОРЧОЇ ІСТИНИ В СТРУКТУРНОМУ ЗМІСТІ ДУХОВНОГО КАПІТАЛУ 66

Богачев Р.М.
кандидат філос. наук, старший викладач НТУУ «КПІ»
ФЕНОМЕН ІМПЕРСЬКОСТІ ТА ІМПЕРІАЛІСТИЧНОСТІ 77

Філософська антропологія

Мисюра Т.М.
старший викладач Національного університету біоресурсів і природокористування України
ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ АРХІТЕКТОНІКИ УРБАНІСТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА В КОНЦЕПЦІЯХ ПОСТМОДЕРНУ 103

Епістемологія та методологія науки

Держко І.З.
кандидат філос. наук, доцент, завідуючий кафедрою Львівського національного медичного університету
КОНЦЕПТ «СУЩОГО» ЯК ОБ’ЄКТ МЕТАФІЗИЧНОГО ЗНАННЯ 111

Цинтила О.В.
аспірантка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПІДХІД В ЕПІСТЕМОЛОГІЇ ТА ЙОГО МЕТОДОЛОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ 121

Мудра С.І.
аспірантка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
СМИСЛ І ЦІННІСТЬ ІНТУЇЦІЇ В ПОСТНЕКЛАСИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ НАУКИ 135

Манчул Б.В.
аспірантка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
ІНТЕГРАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НЕКЛАСИЧНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКИ 145

Історія філософії

 Черемісіна А.С.
аспірантка Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов
ПРОБЛЕМА СВОБОДИ У СХІДНІЙ ФІЛОСОФІЇ 155

Завгородній Ю.Ю.
кандидат філос. наук, докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ХАРАКТЕРИСТИКА УПАНІШАД ПАВЛОМ РІТТЕРОМ У СТАТТЯХ «ЕНЦИКЛОПЕДИЧНОГО СЛОВНИКА ГРАНАТ»: 1910–1930 РР. СТАТТЯ ДРУГА 166

Сторожук С.В.
кандидат філос. наук, доцент Національного університету біоресурсів і природокористування України
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОНЯТТЯ «ВОЛЯ» У КОНЦЕПЦІЇ Д.ДОНЦОВА 179

Білоус О.М.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОКТРИНИ АМАРТІЯ СЕНА 188

Культурологія та релігієзнавство

Герчанівська П.Е.
кандидат філос. наук, доцент, докторантка Харківської державної Академії культури
ІДЕЙНИЙ ЗМІСТ НАРОДНОЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ 199

Яковенко А.І.
кандидат філос. наук, доцент кафедри Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОСЛАВНО-ЕСТЕТИЧНОГО АСПЕКТУ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ 209

Вергун О.С.
аспірант Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов
СПАСІННЯ, СВОБОДА І ТВОРЧІСТЬ У ХРИСТИЯНСЬКІЙ ДОГМАТИЦІ 220

Філософія освіти та проблеми виховання

Павлова О.Ю.
доктор філос. наук, доцент, завідувачка кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України
ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ ВИМІР ІДЕАЛІВ ДОБИ ПРОСВІТНИЦТВА 231

Анацька Н.В.
старший викладач НТУУ «КПІ»
ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ: ЕСТЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 241