Философия - это один из источников развития человеческого знания

Issue 6(124)

Multiversum. Philosophical Almanac / Ed. by V.Lyakh. – Issue 6(124). – Kyiv, 2013. – 228 p.

CONTENTS

Social Philosophy

Лях В.В.
доктор філос. наук, професор, завідувач відділом Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
КРИЗА ІДЕНТИЧНОСТІ В ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 3

Ковадло Г.П.
кандидат філос. наук, заступник директора Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
РОЗУМІННЯ «БЛИЖНЬОГО» І ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЗА ДОБИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 28

Ситніченко Л.А.
кандидат філос. наук, Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
«ДЕМІФОЛОГІЗАЦІЯ» ІДЕНТИЧНОСТІ В СУЧАСНИХ ТЕОРІЯХ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ 41

Самчук Р.В.
кандидат філософських наук, молодший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
СУЧАСНІ ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ: ЕВОЛЮЦІЯ ЧИ КРИЗА ЦІННОСТЕЙ? 65

Лустенко А.Ю.
доктор філос. наук, професор кафедри Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля
ПОВСЯКДЕННІСТЬ ЯК ТЕМПОРАЛІЯ БУДЕННОСТІ 81

Семенюк І.В.
кандидат філос. наук, доцент кафедри Класичного приватного університету, м. Запоріжжя
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ (ПАРАДИГМИ) СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ МЕХАНІЗМУ ТА ОРІЄНТИРІВ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІВДЕННОКОРЕЙСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 96

Ethics, Aesthetics

Усов Д.В.
кандидат філос. наук, доцент, доцент кафедри Черкаської академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України
ДО ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНО-ПРАВОВИХ ВИМІРІВ СУЧАСНОГО КОНТРАКТУАЛІЗМУ 108

Чікарькова М.Ю.
доктор філософських наук, доцент, професор кафедри філософських та соціальних наук Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського торговельно-економічного університету
АКСІОЛОГІЧНІ ПОЛЮСИ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА: МІЖ ГЛАМУРОМ ТА МАКАБРИСТИКОЮ 135

History of Philosophy

Бугайов В.І.
кандидат філософських наук, старший викладач кафедри дизайну Інституту торгівлі та обслуговуючих технологій ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
ТРАДИЦІЇ ОБРАЗІВ-СИМВОЛІВ ІНДІЙСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ 144

Селевко В.Б.
кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри політології та історії Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ ПОВСЯКДЕННОГО Й ПОЛІТИЧНОГО В ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ 158

Смольц С.П.
аспірант Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНА ВІЙНИ У ФІЛОСОФСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ 170

Philosophy of Education

Москалик Г.
кандидат філософських наук, м. Кременчук
ГЕРМЕНЕВТИЧНА ПЕДАГОГІКА У КОНТЕКСТІ РАНСФОРМАЦІЙ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 181

Добровольська О.М.
здобувач НПУ імені М.П. Драгоманова
ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА САМОВИХОВАННЯ У РАКУРСІ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ 195