Философия - это один из источников развития человеческого знания

2018

випуск 1-2(163-164)

Issues 3-4

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Issues 3-4 (1161-162). – К., 2017. – 208 c.

З М І С Т

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

УСОВ Д.В
[СУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ СВОБОДИ: КОНТРАКТУАЛІСТИЧНИЙ ВИМІР)]
{Modern philosophy of freedom: contractualistic measurement} 3

ШЕВЧЕНКО М.О.
[ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ МАНІПУЛЯЦІЇ]
{Forecasting as a technology of manipulation.} 15

КАЧИНСЬКА І.П.
[ДИНАМІКА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ]
{Dynamics of value orientations of Ukrainian youth.} 24

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ

ЛЮБИВИЙ Я.В.
[ПОДОЛАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ФІЛОСОФІЇ ПОСТМОДЕРНІЗМУ (У.БЕК)]
{The Overcoving of Methodological Foundations of Philosophy of Post-Modernism (U.Beck)..} 35

ІЛЬЇНА А.В.
[ОСОБЛИВОСТІ ТЕМАТИЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ В ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНІЙ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ ТА В ДЕКОНСТРУКЦІЙНІЙ ФІЛОСОФІЇ]
{Specifics of Thematization of the Problem of Identity in Transcendental Phenomenology and Philosophy of Deconstruction}54

ІЛЬЇНА Г.В.
[ВІЗУАЛЬНІ СТУДІЇ В ПАРАМЕТРАХ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО ПІЗНАННЯ І ФОРМУВАННЯ МИСЛЕННЯ]
{Visual Studies in the Parameters of Historical and Philosophical Knowledge and the Formation of Thinking..}75

БЕРКАЛЬ М.Д.
[РЕЦЕПЦІЯ ІДЕЙ НІЦШЕ В «АНТИ-ЕДИПІ» ЖИЛЯ ДЕЛЬОЗА ТА ФЕЛІКСА ГВАТТАРІ]
{Reception of the Nietzsche`s ideas in «Anti-Oedipus» by Gilles Deleuze and Felix Guattari.}86

АРТЕМЧУК М.Д.
[ЛОКАЛІЗАЦІЯ ПРИРОДНОПРАВОВОГО ДИСКУРСУ ПІД ВПЛИВОМ СОЦІО-КУЛЬТУРНИХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА РИЗИКУ]
{Localization of the natural right discourse under the influence of the sociocultural challenges of modern risk society..}104

КІХНО О.В.
[ДИХОТОМІЯ ІСТОРІОСОФСЬКИХ ТА ЕВОЛЮЦІОНІСТСЬКИХ ВИМІРІВ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ТА ІНДІЙСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ]
{The dichotomy of historical and evolutionist measuring in the context of European and Indian philosophical idea.}114

ГОРБАНЬ Р.А.
[АКТИВНО-ТВОРЧА СПІВПРАЦЯ БОГА І ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНОМУ ТЛУМАЧЕННІ ФЕНОМЕНА ОСОБИ ЧЕСЛАВОМ СТАНІСЛАВОМ БАРТНІКОМ]
{Active and Creative Synergy of God and Man in Philosophical and Religious Interpretation of a Personality Phenomenon by Czeslaw Stanislaw Bartnik.}132

КЛОЧКОВ І. В.
[ФЛОРЕНТІЙСЬКИЙ НЕОПЛАТОНІЗМ МАРСІЛІО ФІЧІНО]
{Marcilio Fichino and the Florence neo-platonism.}146

СПІВАК В.В.
[УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ В МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІЙ СКЛАДОВІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКОВНОЇ ПРОПОВІДІ XVII СТ]
{The idea of pleasure in the moral and ethical component of the Ukrainian church sermon of the XVII century.}160

ШЕРЕМЕТА О.Ю.
[ІСТОРИК ФІЛОСОФІЇ – о.МИКОЛА КОНРАД: НОТАТКИ ДО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БІОГРАФІЇ]
{Historian of Philosophy – Father Mycola Conrad: notes to an intellectual biography.}169

БІЛЕЦЬКА В.В.
[ОСНОВНІ АСПЕКТИ РАННІХ ПРАЦЬ ІВАНА МІРЧУКА]
{The main ideas of early works of Ivan Mirchuk.}184

НА ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ

САМЧУК Р.В.
[ВАСИЛЬ ЛІСОВИЙ: «ЛЮДИНА НЕ ЗІ СТРАХУ»]
{Vasyl Lisovy: «The man without fear».} 197

Випуск 3-4

[Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – випуск 3-4 (161-162). – К., 2017. - 211 c.]

[З М І С Т]

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ

Малівський А.М.
кандидат філософських наук, доцент кафедри ДНУЗТ
[«ДИСКУРСІЯ ПРО МЕТОД» ДЕКАРТА ЯК ПРОЕКТ АНТРОПОЛОГІЧНОЇ МЕТАФІЗИКИ НОВОГО ЧАСУ ]
{“Discussion about method” decade as a project antropological methase of a new time} 3

Зіневич А.С.
аспірант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
[ПРОБЛЕМА ВІДЧУЖЕННЯ СВІДОМОСТІ ВІД РЕАЛЬНОСТІ В ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНІЙ ФІЛОСОФІЇ Є.МІНКОВСЬКОГО Й Г. МАРСЕЛЯ ]
{The problem of alienating consciousness from reality in the existential philosophy of E.Minkovsky and G.Marselya} 24

Ніколенко Г.С.
аспірант відділу історії зарубіжної філософії Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
[ВИТОКИ КОНЦЕПЦІЇ «ВІДКРИТОГО» І «ЗАКРИТОГО» СУСПІЛЬСТВА В РОБОТІ А.БЕРГСОНА «ДВА ДЖЕРЕЛА МОРАЛІ І РЕЛІГІЇ»]
{Origins of the concept of “open” and “closed” society in the work of A. Bergeson “Two sources of morality and religion”} 37

Усик А.В.
науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
[КУЛЬТУРА КИТАЮ В ДИСКУРСІ СВОБОДИ: КОНФУЦІАНСЬКА ТРАДИЦІЯ ]
{China’s Culture in the Discourse of Freedom: Confucian Tradition} 51

Горбань Р.А.
кандидат філософських наук, в. о. професора КІПДМ ЛНАМ
[ПЕРСОНАЛІСТСЬКЕ ВИЗНАЧЕННЯ ІСТОРІЇ ]
{Personalized definition of history} 65

Саковська О.Ю.
аспірантка НаУКМА
[СВЯТИЙ ТОМА АКВІНСЬКИЙ ПРО РУХ ТА МІСЦЕ НА ПІДСТАВІ ФІЛОСОФІЇ ПРИРОДИ СТАГІРИТА]
{St. Thomas Aquinas about the movement and place on the basis of the natural philosophy of Strigrite} 77

Анацька Н.В.
кандидат філософських наук, старший викладач НТУУ «КПІ»
[ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ]
{Historical and philosophical aspects of environmental knowledge development} 88

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Лукашенко М.В.
практичний психолог ВМК ім. акад. Д.К. Заболотного
[ОБРАЗИ ТА МЕТАФОРИ СОЦІАЛЬНОСТІ У ФІЛОСОФІЇ]
{Images and metaphors of sociality in philosophy} 100

Захаренко К.В.
кандидат філософських наук, в.о. доцента НПУ імені М.П.Драгоманова
[ПРАВОВИЙ СУПРОВІД ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ СУСПІЛЬСТВА ]
{Legal supportof information security of the society}110

ТЕОРІЯ ПІЗНАННЯ І ФІЛОСОФІЯ НАУКИ

Гальченко М.С.
кандидат філософських наук, директор Інституту обдарованої дитини НАПН України
[ПРОДУКТИВНА ЕНЕРГІЯ МИСЛЕННЯ В ТВОРЕННІ ПІЗНАННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ]
{Productive energy of thinking in the creation of cognition and activity.}120

Петік Я.О.
аспірант відділу логіки та методології науки Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

[ДІЯ — МЕТАФІЗИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ ]

{Action – metaphysical and practical aspects.}130

Руденко Т.П.
кандидат філософських наук, доцент кафедри НТУУ «КПІ»
[ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОГНІТИВНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ФАКТОРІВ ЯК РУШІЙНА СИЛА РОЗВИТКУ НАУКИ]
{Interrelation of cognitive processes and socio-cultural factors as the driving force of the development of science}142

Ніколаєнко Н.В.
кандидат філософських наук, доцент кафедри НТУУ «КПІ»
[ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АНТРОПОЛОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ ]
{Information technology in anthropological context}114

ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ ТА РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

Несправа М.В.
кандидат філософських наук, доцент кафедри ДДУВС
[СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ У БОГОСЛОВСЬКОМУ ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧОМУ ПІДХОДАХ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАННЯ ЗАЛАГОДЖЕННЯ РЕЛІГІЙНИХ КОНФЛІКТІВ]
{Similarities and Differences between the Approaches of Theology and Religious Studies towards Religious Conflict Resolution} 161

Брильов Д.В.
кандидат філософських наук, доцент, НПУ ім. М.П. Драгоманова
[ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО МУСУЛЬМАН В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД (ЗА МАТЕРІАЛАМИ АРХІВУ УПОВНОВАЖЕНОГО РАДИ В СПРАВАХ РЕЛІГІЙНИХ КУЛЬТІВ ПРИ РАДІ МІНІСТРІВ СРСР ПО УРСР)]
{The state policy in Soviet Ukraine towards the Muslims in the postwar period (based on the archives of the Assignee of the Council for the Affairs of Religious Cults under the Council of Ministers of the USSR for the Ukrainian SSR).} 173

Іщук Н.В.
кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та соціології НМУ ім. О.О. Богогомольця
[ПРИНЦИП «ПІДТВЕРДЖЕНОГО ДІАЛОГУ» ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПРИНЦИП ТЕОЛОГІЇ СПІЛКУВАННЯ]
{Principle of an affirmed dialogue as the methodological principle of communication theology.} 182

Стрєлкова Ю.О.
кандидат філософських наук, доцент, Інститут Реклами МАУП
[ДІАЛЕКТИЧНА ТЕОЛОГІЯ VS ЛІБЕРАЛЬНА ТЕОЛОГІЯ: ПРОБЛЕМА РОЗБІЖНОСТЕЙ І ТОЧОК ДОТИКУ]
{Liberal theology vs dialectical theology: the problem of divergences and tangencies} 194

Issues 1-2

Multiversum. Philosophical Almanac / Ed. by V.Lyakh. – Issue 1-2(159-160). – Kyiv, 2017. – 208 p.

CONTENTS

SOCIAL PHILOSOPHY

USOV D.
[MODERN PHILOSOPHY OF FREEDOM: CONTRACTUALISTIC MEASUREMENT] 3

SHEVCHENKO M.
[FORECASTING AS A TECHNOLOGY OF MANIPULATION] 15

KACHINSKAYA I.
DYNAMICS OF VALUE ORIENTATIONS OF UKRAINIAN YOUTH] 24

HISTORY OF PHILOSOPHY

LYUBYVYY YA.
[THE OVERCOVING OF METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF PHILOSOPHY OF POST-MODERNISM (U.BECK)] 35

ILʹYINA A.
[SPECIFICS OF THEMATIZATION OF THE PROBLEM OF IDENTITY IN TRANSCENDENTAL PHENOMENOLOGY AND PHILOSOPHY OF DECONSTRUCTION] 54

ILʹYINA G.
[VISUAL STUDIES IN THE PARAMETERS OF HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL KNOWLEDGE AND THE FORMATION OF THINKING] 75

BERKAL M.
[RECEPTION OF THE NIETZSCHE`S IDEAS IN «ANTI-OEDIPUS» BY GILLES DELEUZE AND FELIX GUATTARI] 86

ARTEMCHUK M.
[LOCALIZATION OF THE NATURAL RIGHT DISCOURSE UNDER THE INFLUENCE OF THE SOCIOCULTURAL CHALLENGES OF MODERN RISK SOCIETY] 104

KIKHNO O.
[THE DICHOTOMY OF HISTORICAL AND EVOLUTIONIST MEASURING IN THE CONTEXT OF EUROPEAN AND INDIAN PHILOSOPHICAL IDEA] 114

HORBANʹ R.
[ACTIVE AND CREATIVE SYNERGY OF GOD AND MAN IN PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS INTERPRETATION OF A PERSONALITY PHENOMENON BY CZESLAW STANISLAW BARTNIK] 132

KLOCHKOV I.
[MARCILIO FICHINO AND THE FLORENCE NEO-PLATONISM] 146

SPIVAK V.
[THE IDEA OF PLEASURE IN THE MORAL AND ETHICAL COMPONENT OF THE UKRAINIAN CHURCH SERMON OF THE XVII CENTURY.] 160

SHEREMETA O.
[HISTORIAN OF PHILOSOPHY – FATHER MYCOLA CONRAD: NOTES TO AN INTELLECTUAL BIOGRAPHY]
169

BILETSʹKA V.
[The main ideas of early works of Ivan Mirchuk] 184

COMMEMORATION

SAMCHUK R.
[VASYL LISOVY: «THE MAN WITHOUT FEAR»] 197

2017

Issues 3-4(161-162)

Issues 1-2(159-160)

Issues 1-2(159-160)

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Issues 1-2(159-160). – К., 2017. – 208 р.

З М І С Т

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

УСОВ Д.В
[СУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ СВОБОДИ: КОНТРАКТУАЛІСТИЧНИЙ ВИМІР)]
{Modern philosophy of freedom: contractualistic measurement} 3

ШЕВЧЕНКО М.О.
[ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ МАНІПУЛЯЦІЇ]
{Forecasting as a technology of manipulation.} 15

КАЧИНСЬКА І.П.
[ДИНАМІКА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ]
{Dynamics of value orientations of Ukrainian youth.} 24

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ

ЛЮБИВИЙ Я.В.
[ПОДОЛАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ФІЛОСОФІЇ ПОСТМОДЕРНІЗМУ (У.БЕК)]
{The Overcoving of Methodological Foundations of Philosophy of Post-Modernism (U.Beck)..} 35

ІЛЬЇНА А.В.
[ОСОБЛИВОСТІ ТЕМАТИЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ В ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНІЙ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ ТА В ДЕКОНСТРУКЦІЙНІЙ ФІЛОСОФІЇ]
{Specifics of Thematization of the Problem of Identity in Transcendental Phenomenology and Philosophy of Deconstruction}54

ІЛЬЇНА Г.В.
[ВІЗУАЛЬНІ СТУДІЇ В ПАРАМЕТРАХ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО ПІЗНАННЯ І ФОРМУВАННЯ МИСЛЕННЯ]
{Visual Studies in the Parameters of Historical and Philosophical Knowledge and the Formation of Thinking..}75

БЕРКАЛЬ М.Д.
[РЕЦЕПЦІЯ ІДЕЙ НІЦШЕ В «АНТИ-ЕДИПІ» ЖИЛЯ ДЕЛЬОЗА ТА ФЕЛІКСА ГВАТТАРІ]
{Reception of the Nietzsche`s ideas in «Anti-Oedipus» by Gilles Deleuze and Felix Guattari.}86

АРТЕМЧУК М.Д.
[ЛОКАЛІЗАЦІЯ ПРИРОДНОПРАВОВОГО ДИСКУРСУ ПІД ВПЛИВОМ СОЦІО-КУЛЬТУРНИХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА РИЗИКУ]
{Localization of the natural right discourse under the influence of the sociocultural challenges of modern risk society..}104

КІХНО О.В.
[ДИХОТОМІЯ ІСТОРІОСОФСЬКИХ ТА ЕВОЛЮЦІОНІСТСЬКИХ ВИМІРІВ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ТА ІНДІЙСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ]
{The dichotomy of historical and evolutionist measuring in the context of European and Indian philosophical idea.}114

ГОРБАНЬ Р.А.
[АКТИВНО-ТВОРЧА СПІВПРАЦЯ БОГА І ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНОМУ ТЛУМАЧЕННІ ФЕНОМЕНА ОСОБИ ЧЕСЛАВОМ СТАНІСЛАВОМ БАРТНІКОМ]
{Active and Creative Synergy of God and Man in Philosophical and Religious Interpretation of a Personality Phenomenon by Czeslaw Stanislaw Bartnik.}132

КЛОЧКОВ І. В.
[ФЛОРЕНТІЙСЬКИЙ НЕОПЛАТОНІЗМ МАРСІЛІО ФІЧІНО]
{Marcilio Fichino and the Florence neo-platonism.}146

СПІВАК В.В.
[УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ В МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІЙ СКЛАДОВІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКОВНОЇ ПРОПОВІДІ XVII СТ]
{The idea of pleasure in the moral and ethical component of the Ukrainian church sermon of the XVII century.}160

ШЕРЕМЕТА О.Ю.
[ІСТОРИК ФІЛОСОФІЇ – о.МИКОЛА КОНРАД: НОТАТКИ ДО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БІОГРАФІЇ]
{Historian of Philosophy – Father Mycola Conrad: notes to an intellectual biography.}169

БІЛЕЦЬКА В.В.
[ОСНОВНІ АСПЕКТИ РАННІХ ПРАЦЬ ІВАНА МІРЧУКА]
{The main ideas of early works of Ivan Mirchuk.}184

НА ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ

САМЧУК Р.В.
[ВАСИЛЬ ЛІСОВИЙ: «ЛЮДИНА НЕ ЗІ СТРАХУ»]
{Vasyl Lisovy: «The man without fear».} 197

Випуск 2

Мультиверсум. Філософский альманах / Гол. ред. Лях В.В. – Випуск 2. – Kиїв, 1998.

З М І С Т

Ковадло Г.П.
ПРИРОДА, ЛЮДСЬКЕ ЖИТТЯ, МОРАЛЬНІСТЬ (ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНІ РОЗДУМИ) 3

Слюсарчук Л.І.
ПРОБЛЕМА САМОСВІДОМОСТІ В АНТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ 12

Куплін В.М.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІЛОСОФІЇ І ПРОБЛЕМИ ІСТОРИЧНОГО АПРІОРІ: МІЖ КАНТОМ ТА ГЕГЕЛЕМ 39

Єсипенко Д.М.
МІСЦЕ СЕНСОІСТОРИЧНИХ УЯВЛЕНЬ В РІЗНИХ ТИПАХ СУСПІЛЬНОГО СВІТОГЛЯДУ 63

Кротов К.В.
ІДЕЯ ЄДНОСТІ НАУКИ І РЕЛІГІЇ В КОНЦЕПЦІЇ СМИСЛУ ІСТОРІЇ К.ДОУСОНА 80

Фінько А.Є.
ДЕРЖАВОЗНАВЧА ТЕОРІЯ БОГДАНА КІСТЯКІВСЬКОГО В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОГО РЕФОРМСОЦІАЛІЗМУ 89

Волков О.М.
ПОЛІТИЧНА ІДЕОЛОГІЯ: ІСТОРИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОНЯТТЯ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 116

Райда К.Ю.
ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНА ПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНИЙ МАРКСИЗМ:
ПРОБЛЕМИ РЕІНТЕРПРЕТАЦІЇ ФІЛОСОФІЇ КЛАСИЧНОГО ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМУ 156

Буяшенко Ю.В.
АНАЛІЗ ПОШИРЕНИХ КОНЦЕПЦІЙ ПОХОДЖЕННЯ СВІДОМОСТІ В КОНТЕКСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ДУХОВНОСТІ ЯК ОСОБЛИВОГО СТАНУ СВДОМОСТІ 177

Соловйов В.С.
ПОНЯТТЯ ДЕСТРУКТИВНОСТІ ВН АУКОВІЙ ТВОРЧОСТІ: ПРОБЛЕМА ВАЛІДНОСТІ 195

Гудіна Н.М.
ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИКИ 208

Пряженцева К.В.
ЛІНГВІСТИЧНИЙ ПОВОРОТ У СУЧАСНОМУ ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ 217

Випуск 1

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. Лях В.В. – Випуск 1. – Kиїв, 1998.

З М І С Т

Дубовенко О.
ДУХОВНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНА ЯКІСТЬ ЛЮДИНИ 3

Лях Р.
ПРОБЛЕМА ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ “ГУМАНІСТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ” ТА ДЗЕН-БУДДИЗМУ 12

Слюсарчук Л.
АНТРОПОЦЕНТРИЗМ ФІЛОСОФІЇ М.БЕРДЯЄВА 23

Райда К.
ЩОДО СПЕЦИФІКИ ГАЙДЕГГЕРІВСЬКОГО ТЛУМАЧЕННЯ ФЕНОМЕНА ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОГО 33

Усик А.
ФОРМУВАННЯ ІНТЕНЦІЙ ТРАДИЦІЙНОЇ МОРАЛЬНОСТІ (СТАРОДАВНІЙ КИТАЙ І АНТИЧНА ГРЕЦІЯ) 47

Ткаченко О.
МІФО-РЕЛІГІЙНИЙ СВІТОГЛЯД НАШИХ ПРЕДКІВ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ 57

Слюсарчук Л.
ЕТНОКУЛЬТУРНІ ТА ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ДЖЕРЕЛА НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ 67

Мартинова Т.
ЕВРИСТИЧНИЙ ТА СВІТОГЛЯДНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОБЗАРСЬКОГО ЕПОСУ (XVI-XVIII СТ.) 83

Гайдук О.
Д. ЧИЖЕВСЬКИЙ: ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 93

Вакуленко В.
ПРОСВІТНИЦЬКА МОДЕЛЬ ЛІНІЙНОГО ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ: МОЖЛИВОСТІ Й МЕЖІ 102

Письменна О.
КУЛЬТОРОЛОГІЧНЕ ТА ГНОСЕОЛОГІЧНЕ ОСЯГНЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ІСТОРІЇ 117

Гудіна Н.
РОЛЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ У РОЗВ’ЯЗАННІ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУСПІЛЬСТВА 127

Верменко А.
ПОТРЕБНО-ІНФОРМАЦІЙНА ТЕОРІЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА РОЗГЛЯДУ ПРИНЦИПУ ЕКЛЦЕНТРИЗМУ 140

Ляшенко В.
НОВІТНЯ НІМЕЦЬКА ФІЛОСОФІЯ ПРАВА В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПОГЛЯД 151

Остороухов В.
ПРОБЛЕМА НАСИЛЛЯ: ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТВ І МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ 162

Остороухов В.
ПОНЯТТЯ НАСИЛЛЯ У ФІЛОСОФІЇ Е.ФРОММА 172

Старовойтова І.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 182

Старовойтова І.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЯК МЕТОД НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ 192

Шевченко І.
ЗНАЧЕННЯ КОЛЬОРУ В СИСТЕМІ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ДОСВІД ПСИХОЛОГІЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ) 202

1998 рік

Випуск 2

Випуск 1

Випуск 1-2 (159-160)

[Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – випуск 1-2 (159-160). – К., 2017. - 208 c.]

[З М І С Т]

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Усов Д.В
кандидат філософських наук, доцент ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України
[СУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ СВОБОДИ: КОНТРАКТУАЛІСТИЧНИЙ ВИМІР)]
{Modern philosophy of freedom: contractualistic measurement} 3

Шевченко М.О.
кандидат філософських наук, старший викладач КНУКіМ
[ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ МАНІПУЛЯЦІЇ]
{Forecasting as a technology of manipulation.} 15

Качинська І.П.
студентка КНУКіМ
[ДИНАМІКА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ]
{Dynamics of value orientations of Ukrainian youth.} 24

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ

Любивий Я.В.
доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
[ПОДОЛАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ФІЛОСОФІЇ ПОСТМОДЕРНІЗМУ (У.БЕК)]
{The Overcoving of Methodological Foundations of Philosophy of Post-Modernism (U.Beck)..} 35

Ільїна А.В.
кандидат мистецтвознавства, молодший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
[ОСОБЛИВОСТІ ТЕМАТИЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ В ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНІЙ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ ТА В ДЕКОНСТРУКЦІЙНІЙ ФІЛОСОФІЇ]
{Specifics of Thematization of the Problem of Identity in Transcendental Phenomenology and Philosophy of Deconstruction}54

Ільїна Г.В.
кандидат філософських наук, доцент КНУ імені Тараса Шевченка
[ВІЗУАЛЬНІ СТУДІЇ В ПАРАМЕТРАХ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО ПІЗНАННЯ І ФОРМУВАННЯ МИСЛЕННЯ]
{Visual Studies in the Parameters of Historical and Philosophical Knowledge and the Formation of Thinking..}75

Беркаль М.Д.
аспірант Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
[РЕЦЕПЦІЯ ІДЕЙ НІЦШЕ В «АНТИ-ЕДИПІ» ЖИЛЯ ДЕЛЬОЗА ТА ФЕЛІКСА ГВАТТАРІ]
{Reception of the Nietzsche`s ideas in «Anti-Oedipus» by Gilles Deleuze and Felix Guattari.}86

Артемчук М.Д.
аспірант КУТЕП
[ЛОКАЛІЗАЦІЯ ПРИРОДНОПРАВОВОГО ДИСКУРСУ ПІД ВПЛИВОМ СОЦІО-КУЛЬТУРНИХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА РИЗИКУ]
{Localization of the natural right discourse under the influence of the sociocultural challenges of modern risk society..}104

Кіхно О.В.
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
[ДИХОТОМІЯ ІСТОРІОСОФСЬКИХ ТА ЕВОЛЮЦІОНІСТСЬКИХ ВИМІРІВ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ТА ІНДІЙСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ]
{The dichotomy of historical and evolutionist measuring in the context of European and Indian philosophical idea.}114

Горбань Р.А.
кандидат філософських наук, в. о. професора Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ
[АКТИВНО-ТВОРЧА СПІВПРАЦЯ БОГА І ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНОМУ ТЛУМАЧЕННІ ФЕНОМЕНА ОСОБИ ЧЕСЛАВОМ СТАНІСЛАВОМ БАРТНІКОМ]
{Active and Creative Synergy of God and Man in Philosophical and Religious Interpretation of a Personality Phenomenon by Czeslaw Stanislaw Bartnik.}132

Клочков І. В.
кандидат філософських наук, доцент НУХТ
[ФЛОРЕНТІЙСЬКИЙ НЕОПЛАТОНІЗМ МАРСІЛІО ФІЧІНО]
{Marcilio Fichino and the Florence neo-platonism.}146

Співак В.В.
кандидат філософських наук НМАУ ім. П.І. Чайковського
[УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ В МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІЙ СКЛАДОВІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКОВНОЇ ПРОПОВІДІ XVII СТ]
{The idea of pleasure in the moral and ethical component of the Ukrainian church sermon of the XVII century.}160

Шеремета О.Ю.
кандидат філософських наук, молодший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
[ІСТОРИК ФІЛОСОФІЇ – о.МИКОЛА КОНРАД: НОТАТКИ ДО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БІОГРАФІЇ]
{Historian of Philosophy – Father Mycola Conrad: notes to an intellectual biography.}169

Білецька В.В.
аспірантка кафедри філософії ПНПУ імені В.Г. Короленка
[ОСНОВНІ АСПЕКТИ РАННІХ ПРАЦЬ ІВАНА МІРЧУКА]
{The main ideas of early works of Ivan Mirchuk.}184

НА ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ

Самчук Р.В.
кандидат філософських наук, в.о. ученого секретаря Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
[ВАСИЛЬ ЛІСОВИЙ: «ЛЮДИНА НЕ ЗІ СТРАХУ»]
{Vasyl Lisovy: «The man without fear».} 197